Per què les rendes vitalícies poden ser un bon complement per a la jubilació | EDE
movi-image-rentas-vitalicias-complemento-jubilacion-1
Envia'ns suggerències
Jubilació
4 min del teu temps

Per què les rendes vitalícies poden ser un bon complement per a la jubilació

20/07/2021

Encara que no gaudeixin de tanta popularitat com els plans de pensions, les rendes vitalícies ofereixen molts avantatges als estalviadors, sobretot, des del punt de vista fiscal, tributant només per un percentatge dels diners rebuts

Planificar financerament la jubilació és un procés que requereix constància i assessorament, i que, habitualment, preocupa més a les persones a mesura que es va acostant el moment de la retirada professional. No obstant això, amb independència de l'etapa de la vida que s'afronti, sempre cal fer-se preguntes com ara a quina edat serà possible jubilar-se, en quines condicions econòmiques, quants anys caldrà cotitzar per optar a una determinada pensió o quins productes hi ha per poder complementar els ingressos un cop s'abandoni la vida laboral.

Totes aquestes qüestions són claus, i més en un context com l'actual, en què Espanya és el tercer país més longeu del món després del Japó i Suïssa. Tal com afirma Esther Pichardo, directora d'Estalvi i Pensions de BanSabadell Vida i Pensions, "és important poder garantir que els estalvis duraran per a tota la vida, que no se sobreviurà a ells, ja que això suposaria reduir els ingressos d'una persona en l'última etapa de la vida, que probablement serà quan més necessitat en tingui".

Rendes vitalícies enfront d'altres productes d'estalvi

Dins de l'oferta de productes d'estalvi pensats per al llarg termini, n'hi ha un que destaca sobre la resta pel seu volum de clients: els plans de pensions. La seva meta principal és la de servir com a eina d'estalvi per cobrir les necessitats del partícip un cop es jubili, podent desgravar-se les aportacions que es realitzen en la declaració de la Renda, fins a un màxim anual de 2.000 euros (o el 30 % dels rendiments nets de la feina). També es poden fer aportacions a favor del cònjuge si aquest no té rendiments o aquests no excedeixen dels 8.000 euros anuals, aconseguint una desgravació addicional de 1.000 euros.

A més, hi ha l'opció de les rendes vitalícies, que asseguren el cobrament garantit d'una renda periòdica fins a la defunció, i la quantia dependrà de l'estalvi inicial aportat i de la rendibilitat que ofereix l'assegurança. De fet, tècnicament es tracta d'una assegurança de vida, de manera que hi ha moltes entitats asseguradores que les comercialitzen. "Les rendes vitalícies són l'únic producte financer- assegurador que garanteix el cobrament d'unes rendes periòdiques per a tota la vida", assenyala Pichardo.

"Les rendes vitalícies són l'únic producte financer- assegurador que garanteix el cobrament d'unes rendes periòdiques per a tota la vida", Pichardo, BanSabadell Vida i Pensions

Hi ha diversos tipus de rendes vitalícies, com, per exemple, les rendes vitalícies pures, que consumeixen tot el capital i paguen una renda superior. També n'hi ha que mantenen la totalitat del capital per als hereus, pagant així una renda més petita, equivalent als interessos. I, finalment, hi ha les rendes vitalícies híbrides o mixtes, que mantenen una part per als hereus i la resta es materialitza en rendes per al perceptor.

En paraules de Pichardo, les rendes vitalícies es diferencien d'altres productes d'estalvi pel fet que "són les úniques que garanteixen una renda de per vida, permetent així assegurar-se uns ingressos mensuals; tenen un excel·lent tractament fiscal, ja que només una petita part està subjecta a tributació; i, algunes modalitats, permeten transmetre patrimoni als hereus amb deduccions en l'impost de successions".

Beneficis fiscals

Segons afirma la directora d'Estalvi i Pensions de BanSabadell Vida i Pensions, "la fiscalitat de les rendes vitalícies és molt interessant, ja que només una part de les rendes anuals que es reben estan subjectes a tributació per rendiments del capital mobiliari". En el cas dels assegurats que contracten la renda entre 60 i 65 anys, és el 24 % de la renda que està subjecta a tributació; en el cas dels que contracten la renda entre 66 i 69 anys, és el 20 %; mentre que aquells que la subscriuen amb 70 anys o més, és el 8 %. Aquest percentatge tributa al 19 %, 21 %, 23 % o 25 % com a la resta dels rendiments de capital mobiliari.

Per exemple, per a una persona de 72 anys que contracta una renda mensual de 1.000 euros, la renda bruta anual serà de 12.000 euros, però la renda subjecta a tributació serà només de 960 euros, import que en aplicar la tributació corresponent, del 19 %, significarà 182,4 euros. La renda neta resultant serà d’11.817,6 euros.

Pot interessar-te: Principals novetats sobre fons i plans de pensions en la declaració de la Renda

A més, tal com afirma Pichardo, "en tractar-se d'una assegurança de vida, els beneficiaris designats de les rendes que mantenen capital per als hereus podran gaudir d'un import exempt en l'impost de successions, si són el cònjuge, els ascendents o els descendents. Aquest import varia en funció de la comunitat autònoma, i és de 25.000 euros per beneficiari a Catalunya, 400.000 euros per beneficiari al País Basc o Navarra, 23.150 euros a Canàries, 12.000 euros a les Balears, etc."

Altres avantatges d'apostar per aquestes

Les rendes vitalícies "són idònies per a persones a partir dels 65 anys o els 70 anys que han acumulat un capital, ja que és a partir d'aquesta edat quan la seva fiscalitat és millor de cara a garantir un complement a la pensió pública o per preparar el llegat per als seus hereus", assenyala Pichardo. A més, en cas d'haver realitzat la venda d'un immoble, d'accions o de fons d'inversió havent generat plusvàlues, les rendes vitalícies permeten la reinversió de l'import obtingut fins a 240.000 euros alliberant-se de la tributació per plusvàlues, sempre que el venedor sigui més gran de 65 anys i la renda compleixi certes condicions.

"Les rendes vitalícies són idònies per a persones a partir dels 65 anys que han acumulat un capital i volen complementar la seva pensió o preparar el seu llegat", Pichardo

Aquesta experta, que subratlla que les rendes vitalícies no poden contractar-se amb aportacions periòdiques (com sí que succeeix amb altres productes d'estalvi) sinó que funcionen exclusivament amb una prima única inicial, afegeix que "són, també, una manera de cobrament dels saldos acumulats en un pla individual d'estalvi sistemàtic (PIES)". Així mateix, explica que els capitals acumulats en plans de pensions es poden cobrar en forma de renda vitalícia, "encara que la tributació en aquests casos és diferent, ja que tributen per rendiments de la feina, però és una excel·lent alternativa per cobrar el pla de pensions garantint-se un complement a la pensió pública".

 

Fotografia de 30daysreplay Germany a Unsplash
-Temes relacionats-
up