pedir un aval para mi empresa
Envia'ns suggerències
Petita empresa
4 min del teu temps

Puc demanar un aval per a la meva empresa?

Wed May 18 10:15:59 CEST 2022

Els avals serveixen de garantia per al compliment d'obligacions i permeten a una empresa donar suport als seus compromisos financers davant de tercers

Un aval bancari és un contracte on es manifesta el compromís de compliment per part d'una empresa de certes obligacions davant d'un tercer. En tot aval hi intervenen tres subjectes: l'avalat (que és normalment una empresa, que contracta l'aval i es compromet a complir les obligacions acordades), el beneficiari (que sol ser un banc i que és el receptor de l'aval) i l'avalador (que garanteix que l'avalat complirà les seves obligacions responent davant del beneficiari en cas d'incompliment). El més habitual és que la figura de l'avalador recaigui en un banc o en una Societat de Garantia Recíproca (SGR).

Un aval emès per un banc permet a una empresa obtenir la solvència i l'agilitat necessàries per poder assumir els seus compromisos i garantir que pugui seguir amb la seva activitat.

Tipus d'avals bancaris

Els bancs posen a disposició de les empreses diferents modalitats d'avals, entre els quals cal destacar:

  • Preaval. Consisteix en un compromís que adquireix el banc per formalitzar un aval definitiu en el moment que ho necessiti una empresa. Se sol utilitzar en la concessió d'un ajornament o d'un fraccionament d'un deute contret per part d'una companyia per presentar-lo davant l'Administració.
  • Aval tècnic. Serveix per garantir l'incompliment de compromisos no econòmics assumits per una empresa, com ara la participació en concursos i en subhastes, o el funcionament de maquinària venuda.
  • Aval econòmic i comercial. S'utilitza per garantir el pagament en la compravenda de béns, per a l'abonament d'impostos o per a les devolucions de quantitats rebudes a compte de l'empresa en concepte de venda de mercaderies o pel subministrament de serveis.
  • Aval econòmic i financer. Garanteix la devolució de crèdits, de préstecs o de qualsevol altre tipus de facilitat creditícia que una empresa tingui amb qualsevol altra entitat financera.

Pot interessar-te: Quin tipus de finançament s'adapta millor a la meva empresa?

Com sol·licitar un aval?

Tot i que cada banc estableix els seus requisits per avaluar la concessió d'un aval a una empresa, per norma general, se n'han de complir dos: que la companyia no estigui en concurs de creditors i que estigui al corrent dels pagaments davant la Seguretat Social i davant l'Agència Tributària.

Per demanar un aval, l'entitat bancària demana a l'empresa:

  • La sol·licitud formal de l'aval. Mitjançant la qual s'indiquen les dades de l'avalat, el tipus d'aval que es necessita, l'import i el termini de devolució.
  • La informació de la companyia. S'han de lliurar les escriptures de constitució de la societat i la memòria d'activitats econòmiques.
  • El balanç de pèrdues i de guanys. El compte de pèrdues i de guanys de, almenys, els dos últims exercicis. Si es tracta d'una empresa de constitució recent, el més probable és que calgui presentar el pla de negoci que reculli la viabilitat econòmica i financera.
  • El resum anual del pagament d’impostos. És a dir, definir formalment el que s'ha pagat en l’últim exercici, principalment, en relació amb l'Impost d'activitats econòmiques (IAE), a l'Impost de societats (IS) i a l'Impost sobre el valor afegit (IVA).

Amb aquesta informació, el banc avalua el risc de l'operació i decideix si avala l'empresa o no. Si considera que és viable, s'informarà els responsables de la companyia sobre els costos i les condicions. Normalment, el cost d’un aval s’aplica en forma de tipus d’interès i de comissions de gestió.

Què són les Societats de Garantia Recíproca?

De vegades, les empreses més petites es veuen obligades a recórrer a altres vies de finançament alternatives, ja que no compleixen els requisits perquè el banc els aprovi un aval. La via més habitual és la de les SGR. Les SGR són entitats la missió principal de les quals és facilitar l'accés al crèdit per a les pimes en les condicions més beneficioses possibles.

En qualsevol cas, el més recomanable és comptar amb l'assessorament del gestor del banc, que respondrà qualsevol dubte que tinguin els responsables d'una empresa sobre els avals, i aconsellarà després d’estudiar cada cas sobre quina pot ser l'opció més adequada per a cada negoci.

Vols que un expert t'aconselli sense cap mena de compromís sobre el qual li convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

 

Vols saber com continuar creixent?
Som el banc que la teva empresa necessita
Descobreix per què
Fotografia de Ketut Subiyanto a Pexels
-Temes relacionats-
up