Habitatge
[ movi-literal-es_ES MinutosDeTuTiempo]

Tipus d’habitatges. Quines són les seves característiques?

Comprar una casa. Poca broma. Una de les decisions que marquen la nostra vida, que il·lusionen, que cal madurar, que no s’obliden. Tant per les implicacions econòmiques com per la part social i familiar. Per això, conèixer quins tipus d’habitatges hi ha facilitarà la recerca del que s’adapta millor als recursos i necessitats de cada futur comprador.

En termes generals, podem dir que hi ha dos tipus bàsics d’habitatges: lliures i protegits. Definir-los i conèixer-ne les característiques ens permetrà prendre la decisió més encertada.

Habitatge lliure: característiques bàsiques

Els habitatges lliures són els que ja han estat construïts i pertanyen a empreses o particulars que no han rebut cap mena d’ajuda del sector públic, de manera que el seu preu de venda es regeix per la llei de l’oferta i la demanda.

En el grup dels habitatges lliures, hi trobem dos subgrups: els nous i els de segona mà.

Diferències entre habitatges lliures nous i de segona mà

Prendre la decisió més encertada sobre si adquirir un habitatge nou o de segona mà no depèn només de l’estat en què es troba. Cal tenir en compte altres factors clau, com els avantatges i inconvenients dels habitatges nous i els de segona mà, que t’ajudaran a decantar-te per una proposta o l’altra. Aspectes com el preu, la ubicació, la qualitat dels materials, els impostos o la revaloració serviran per inclinar la balança.

Bàsicament, si tries un habitatge lliure nou podràs instal·lar-te immediatament al pis o casa acabat d’adquirir. No hauràs de fer-hi reformes i les instal·lacions —tant interiors com exteriors— seran a priori de millor qualitat i estaran en millor estat que les de segona mà.

Pel que fa als inconvenients, els habitatges de nova construcció estan gravats amb un IVA del 10%, el preu no acostuma a ser negociable i la quota de la comunitat de veïns sol ser més alta.

D’altra banda, entre els avantatges de comprar un habitatge lliure de segona mà destaquen la possibilitat de reformar-lo al teu gust i que el preu de compra és inferior al d’obra nova. A més, es revaloren considerablement i, en general, estan millor situats que els habitatges de nova construcció.

Particularitats dels habitatges protegits

Els habitatges protegits o HPO (habitatges de protecció oficial) són de nova construcció i els financen les administracions. El preu, per tant, és més assequible que el dels habitatges lliures, siguin nous o de segona mà. Els HPO compleixen unes característiques específiques, com les dimensions —que oscil·len entre els 70 i 90 metres quadrats— i el preu màxim de venda o renda, calculat i imposat per l’Administració a través de la qualificació provisional que s’atorga abans del projecte i la qualificació definitiva, duta a terme un cop acabat.

Hi ha HPO de compra i de lloguer. Malgrat això, per poder accedir a la compra o lloguer d’un habitatge protegit és imprescindible complir uns requisits mínims generals i específics, concretats per a cada promoció.

Avantatges i inconvenients dels habitatges de protecció oficial

Entre els punts a favor dels HPO, cal subratllar el preu, sensiblement més baix que el dels habitatges lliures, a més de l’opció de beneficiar-se d’ajudes financeres que proporcionen l’Estat i/o les comunitats autònomes, com són les ajudes a l’entrada, préstecs, subsidiació de préstecs, etc.

Pel que fa als inconvenients, cal tenir present que un habitatge de protecció oficial ha de destinar-se a domicili habitual del comprador i no pot vendre’s lliurement fins que no hagi passat un termini marcat per l’administració corresponent, que sol situar-se entorn dels 10 anys de mitjana.

 

Requisits per adquirir un habitatge de protecció oficial

En termes generals, per poder optar a un HPO els ingressos dels compradors o inquilins no han de superar uns mínims establerts per l’Administració. L’IPREM (indicador públic de renda d’efectes múltiples), un índex emprat a Espanya com a referència per a la concessió d’ajudes, subvencions o el subsidi d’atur, que fixa anualment el Consell de Ministres, estableix que l’any 2018 l’ingrés màxim dels sol·licitants correspon a 6.454,03 € a l’any.

A més, hi ha uns requisits addicionals marcats per les comunitats autònomes corresponents:

  • No tenir un habitatge lliure en propietat
  • Estar inscrit en un registre públic de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial, gestionat per cada regió.
  • No haver aconseguit ajuda en finançament públic d’habitatges en els últims 10 anys.
  • No haver rebut una concessió d’un HPO amb anterioritat, tret que es demostri que es tracta d’un habitatge inapropiat a causa de les circumstàncies familiars o personals.

Altres tipus d’habitatges protegits

Podem trobar també altres tipus d’habitatges protegits de règim especial, que estan reservats per a persones amb ingressos familiars anuals que no superin en 2,5 vegades el salari mínim interprofessional. També es fan promocions públiques autoconstruïdes o habitatges promoguts, la construcció dels quals està impulsada pel mateix beneficiari, que generalment ha de ser el propietari del solar en el qual s’edificarà l’habitatge.

Finalment, hi ha els habitatges de preu taxat (VPT en castellà), que no han estat qualificats com a habitatges protegits, són nous o usats, amb més d’un any des de la seva construcció, i als quals es pot accedir amb préstecs específics qualificats, ajudes i subvencions.

En el nou Pla Estatal de l’Habitatge 2018-2021, aprovat recentment, es recull tota la informació i especificacions per accedir a ajudes públiques en el sector de l’habitatge i l’HPO.

Triar una opció o una altra dependrà de les possibilitats econòmiques i de les necessitats de cadascú. Complir els requisits que exigeixen les diferents administracions serà imprescindible per accedir als HPO, mentre que en el cas dels habitatges lliures —nous o de segona mà— l’elecció la determinaran diferents factors i també les exigències i requisits del comprador.

Estardondeestés funciona en una àmplia varietat de navegadors, però el teu ha quedat una mica obsolet, actualitza'l a una versió más actual:

Fotografies de Raul Petri i Guu Xuan a Unsplash
-Temes relacionats-