movi-image-plantillas-excel-optimizar-negocio-1
Envia'ns suggerències
Petita empresa
3 min del teu temps

Set plantilles d’Excel que t’ajudaran a optimitzar el negoci

07/10/2019

Portar els comptes del teu negoci a mà és una mala idea: condueix a errors humans, consumeix molt de temps, requereix massa recursos i és molt més costós. Malgrat això, en ple segle XXI encara hi ha nombroses empreses que no han estat capaces d’introduir les noves tecnologies als seus negocis. Conseqüència: perden una gran oportunitat de poder automatitzar part dels seus processos empresarials.

Per sort, cada vegada és més senzill recórrer a alguns programes per portar els nostres comptes i millorar els nostres processos financers. Amb un full d’Excel n’hi ha prou, almenys si l’acompanyem d’algunes d’aquestes set plantilles. Són recursos útils, senzills i, per descomptat, gratuïts, que poden fer créixer la rendibilitat del teu negoci.  

Estat de la situació patrimonial de l’empresa

L’estat patrimonial és un informe financer que detalla l’actiu, el passiu i el patrimoni net de l’empresa. En aquesta plantilla, podrem completar tots els elements de cadascun d’aquests estats patrimonials juntament amb els seus valors corresponents. Aquesta plantilla adverteix l’usuari en cas que la suma de tot l’actiu no sigui igual a la suma del patrimoni net més el passiu, una regla bàsica en comptabilitat.

Conciliació bancària

L’activitat d’una empresa exigeix una comunicació gairebé diària amb les entitats financeres. Cada dia hi ha moviments als comptes bancaris a causa del flux de cobraments i pagaments propis de cada activitat. Malgrat això, el saldo dels comptes bancaris no coincideix sempre al 100% amb l’import de la tresoreria de l’empresa. Per això, és necessari contrastar aquestes dades i completar la informació comptable de forma adequada.

A aquest procés se’l coneix com a conciliació bancària. Aquesta plantilla permet registrar els moviments de sortida i d’entrada que s’efectuen amb el banc i llança un saldo net.

Model simple de factura

La factura és un dels documents més importants de qualsevol negoci, perquè reflecteix que s’ha produït una transacció mercantil i, a més, té validesa legal i fiscal. Amb un model simple de factura, podem acreditar totes les nostres operacions comercials i, amb unes poques modificacions, podem tenir a més tot un programari de facturació en un únic full d’Excel.

Ràtios financeres

Encara que no és una informació obligatòria per a l’empresa, les ràtios financeres ajuden a valorar l’estat financer general de la companyia. Aquesta plantilla inclou algunes ràtios importants, com el fons de maniobra, per calcular la capacitat de l’empresa per atendre les seves obligacions a curt termini; la ràtio d’endeutament, que indica la salut de l’empresa en relació amb el seu deute, o la ràtio d’autonomia, que dona una mostra del nivell de fons propis, entre moltes d’altres.

Flux de caixa

Un control correcte del flux de caixa és un dels grans desafiaments de qualsevol empresa. L’objectiu és comprovar quins són els cobraments i els pagaments que es produeixen diàriament en totes les operacions. Una plantilla senzilla sobre fluxos de caixa permet al responsable de tresoreria de la societat posar els límits mínim i màxim que hauria de tenir el saldo per evitar problemes financers, i l’avisa quan no es respecta aquesta regla (per exemple, si els interessos del deute es disparen).

movi-image-plantillas-excel-optimizar-negocio-2

Amortització del deute

Quan una empresa o un particular contreu un deute, li interessa saber quant ha de pagar en concepte d’interessos i de capital en cada quota. Aquesta informació apareix reflectida de forma completa en el quadre d’amortització. Aquesta plantilla d’Excel permet calcular la devolució del préstec a través dels sistemes d’amortització francès i alemany. L’usuari només ha d’introduir el tipus d’interès, el termini, el capital inicial i el nombre de pagaments per any, i el programa calcula el quadre d’amortització complet.

Pressupost anual

Tota empresa necessita fer una planificació d’ingressos i despeses per a períodes i exercicis futurs, amb l’objectiu de controlar si les previsions s’han complert. Hi ha nombroses plantilles on es poden detallar els ingressos i les despeses perquè l’eina calculi la desviació entre el que s’havia planejat i el que ha succeït, des del nivell de detall més baix fins al total general.

Fotografies de Rawpixel i Mika Baumeister a Unsplash
-Categories i etiquetes-
up