movi-image-rentabilizar-vivienda-alquiler-garantizado-1
Envia'ns suggerències
Jubilació
3 min del teu temps

Rendibilitzar el teu habitatge en jubilar-te: lloguer garantit

02/01/2020

Dins de les múltiples possibilitats per rendibilitzar un habitatge, hi ha una alternativa poc coneguda: la compra amb lloguer garantit. Es tracta d’una opció interessant per a totes les persones que vulguin vendre el seu habitatge i, al mateix temps, continuar vivint-hi.

Què és la compra amb lloguer garantit

Com el seu nom indica, la compra amb lloguer garantit consisteix en l’adquisició del ple domini d’un habitatge amb la finalitat de llogar-lo a l’anterior propietari des d’aquell mateix moment. Generalment, està pensada per a persones de més de 65 anys que volen vendre casa seva i continuar residint-hi.

Així, en la signatura de l’escriptura de venda es formalitza també un contracte de lloguer amb el venedor fins a la seva defunció (de manera vitalícia) o fins que s’estimi oportú (de manera temporal, per exemple a 5, 8, 10 o 15 anys).

En aquesta modalitat, tant la compravenda de l’habitatge com el lloguer corresponent es duen a terme amb totes les garanties, ja que tots dos s’eleven a escriptura pública i s’inscriuen en el Registre de la Propietat.

Avantatges de la compra amb lloguer garantit

La compra amb lloguer garantit té avantatges tant per al comprador com per al venedor. El comprador fa una inversió immobiliària i té la garantia de tenir-hi un inquilí que li paga una renda mensual des del primer moment. És a dir, no ha de recórrer a una immobiliària, ensenyar el pis a inquilins potencials, patir els canvis d’arrendataris permanents o ocupar-se de fer-hi reformes. I, sobretot, té la seguretat que no hi pot haver millor resident per a aquest immoble que qui fa molts anys que hi viu o, en alguns casos, tota la vida.

D’altra banda, com que l’objectiu de l’habitatge és molt concret, és una operació que té un interessant descompte respecte al valor real del mercat, d’entre el 10% i el 25%. La rendibilitat de l’operació se situa entre el 5% i el 7%, segons les característiques de l’habitatge.

Pel que fa al venedor de l’habitatge, l’avantatge principal és que pot continuar vivint en aquella casa durant diversos anys i, alhora, disposar de la liquiditat que suposa vendre l’immoble. Per això, la compra amb lloguer garantit és una modalitat interessant per a persones que volen complementar la pensió sense renunciar a continuar vivint a casa seva.

Desavantatges de la compra amb lloguer garantit

Per al comprador, la compra amb lloguer garantit implica haver de renunciar a l’ús i gaudi de l’habitatge durant el temps que l’inquilí hi visqui. Per això, està pensat per a persones que no l’hagin d’utilitzar com a habitatge habitual a curt i mitjà termini. A més, la renda del lloguer sol ser més baixa que el que es paga en condicions normals, per la qual cosa s’està perdent una bona oportunitat d’inversió.

Per al venedor, l’inconvenient principal és que renuncia a la titularitat del seu habitatge. A més, ha d’abonar l’import del lloguer, una despesa extraordinària, especialment si la hipoteca ja s’hagués amortitzat íntegrament.

Despeses i impostos que s’han de pagar

La compra amb lloguer garantit és una operació de compravenda normal i corrent. Cada una de les parts haurà de fer-se càrrec, per tant, dels impostos i despeses habituals d’aquesta mena d’operacions.

El comprador de la propietat assumeix l’impost de transmissions patrimonials i els honoraris del notari i del Registre de la Propietat. I, com en qualsevol arrendament, el propietari també ha d’assumir totes les despeses de la comunitat i de l’IBI, mentre que l’inquilí es farà càrrec dels subministraments de l’habitatge i de la taxa de residus urbans, si n’hi ha.

Qui pot accedir a la compra amb lloguer garantit

Encara que la compra amb lloguer garantit és una modalitat a la qual pot accedir tothom, la veritat és que cada vegada té més adeptes entre les persones jubilades, especialment aquelles que han de fer-se càrrec de les seves cures assistencials o que volen obtenir ingressos addicionals per complementar la seva pensió

Pot interessar-te: Complementa la teva pensió mes a mes

 

Fotografia d'Imani a Unsplash
-Temes relacionats-
up