movi-image-adminitrador-sociedad-1
Envia'ns suggerències
Petita empresa
4 min del teu temps

Què significa ser administrador d’una societat?

10/10/2019

Les societats mercantils, limitades o anònimes, tenen un bon nombre d’obligacions, sigui amb les administracions públiques, amb els proveïdors i creditors o directament amb els empleats. Per això mateix, han de disposar d’un òrgan de gestió. En el cas de les petites empreses, aquest òrgan se sol personalitzar en la figura d’un administrador.

En molts casos, aquesta responsabilitat és assumida directament pels socis o fins i tot per persones relacionades amb el seu cercle més pròxim, com ara els familiars o amics. En d’altres, l’administrador és un professional que fins i tot pot tenir una retribució per aquesta feina.

Sigui com sigui, la veritat és que la figura de l’administrador és més important del que sembla, i això és un fet que no sempre es té en compte. Conèixer-ne els drets, les obligacions i, sobretot, les responsabilitats, t’ajudarà a entendre més bé què implica ser administrador d’una societat.

Què és un administrador d’una societat?

Generalment, l’administrador d’una societat és la persona que s’encarrega de gestionar i executar les decisions del dia a dia d’una companyia i de representar la societat davant de tercers. 

Les funcions dels administradors dins de la societat se solen regular en els estatuts socials o a través d’un pacte de socis, que esdevé la manera de delimitar-ne les funcions i estableix la forma d’exercir el càrrec.

L’administrador d’una societat pot ser un dels socis o una persona externa. En alguns casos, aquesta responsabilitat sol ser assumida per persones que tenen un grau de parentiu determinat amb els socis, com els pares o els fills. Tot i això, com veurem més endavant, moltes vegades no saben exactament a què s’exposen legalment quan accepten aquest càrrec.

Els administradors s’han de donar d’alta com a autònoms?

Els administradors, igual que qualsevol altre treballador, han de cotitzar a la Seguretat Social. El règim en el qual s’enquadren depèn de la participació que tinguin dins de la societat i del control que hi tinguin. 

Així, un administrador d’una societat ha d’estar donat d’alta en el règim especial de treballadors autònoms (RETA), sempre que el càrrec estigui remunerat o tingui directament o indirectament el control d’efectiu de la societat (almenys el 25% de participació dins del capital social).

En cas contrari, l’administrador cotitzaria en el règim general a jornada completa, ja que es pressuposa que el càrrec exigeix al treballador una dedicació total, encara que la jornada sigui de menys durada.

Els deures marcats per la llei

La Llei de societats de capital estableix una sèrie de deures que tots els administradors han d’assumir amb caràcter general, amb independència del que determinin els estatuts socials:ociales:

  • Ha d’exercir el càrrec diligentment i defensar de manera lleial els interessos de la societat davant de tercers.
  • No pot fer servir el nom de l’empresa per fer negocis per compte propi ni aprofitar-se del càrrec que té per fer operacions o negocis que tinguin com a finalitat el benefici propi.
  • Ha d’informar els socis de qualsevol situació de conflicte que pugui tenir en relació amb els interessos de la societat.
  • Ha de guardar secret de tota la informació confidencial de l’empresa, fins i tot després d’haver cessat en les funcions. És a dir, no pot comunicar cap mena de dada o informació interna que pugui tenir conseqüències perjudicials per a l’empresa.

Et compromets a això si acceptes ser administrador

L’administrador d’una societat és el representant legal d’una empresa i, per tant, actua en el seu nom per fer qualsevol tipus de gestió bancària, per fer inversions i, en general, per a qualsevol altra iniciativa o decisió d’especial transcendència que adopti la societat. 

És a dir, la figura de l’administrador representa un poder gairebé il·limitat dins d’una empresa. Això sí, comporta una sèrie d’obligacions i responsabilitats que fins i tot podrien afectar el patrimoni de la persona que accepta el càrrec.

Com responen els administradors?

Una situació molt habitual és que hi hagi persones que han acceptat la responsabilitat de ser administradores d’una societat a canvi d’un petit salari i sense saber exactament a què es comprometen..

Malgrat això, ser administrador d’una societat és una funció que té més responsabilitat de la que moltes persones es pensen. És més, l’incompliment de les funcions podria posar en risc el patrimoni propi.

En l’àmbit laboral 

Qualsevol incompliment de la normativa en matèria laboral posa en marxa un procés en què les administracions públiques van directament contra l’administrador. Per exemple, una quota impagada d’algun empleat o un incompliment en matèria de seguretat laboral és una infracció suficient perquè la Seguretat Social exigeixi responsabilitats a l’administrador.

En l’àmbit fiscal

Igual que passa amb la Seguretat Social, l’Agència Tributària també exigirà a l’administrador els deutes que la societat tingui amb Hisenda. N’hi ha prou amb una declaració d’IVA fora de termini perquè Hisenda demani explicacions a l’administrador.

En l’àmbit mercantil

D’acord amb l’article 236 de la Llei de societats de capital, els administradors d’una societat han de respondre davant de la societat, davant dels socis i davant dels creditors dels errors o omissions contraris a la llei o als estatuts. Una signatura en un contracte amb clàusules contràries a la llei o no participar en les decisions del dia a dia en són exemples.

En l’àmbit penal

Un administrador pot ser sancionat per delictes penals com ara alçaments de béns, estafes documentals, falsejaments de comptes i, en general, qualsevol altre delicte recollit a la legislació espanyola.

En definitiva, ser administrador d’una societat és una decisió que no s’hauria de prendre a la lleugera. No són poques les ocasions en què, bé per desconeixement, per bona fe, per parentiu o per ambició, ens llancem a acceptar una proposta d’administració que ens pot posar en risc el patrimoni.

 

Fotografia de Barong Fig a Unsplash
-Temes relacionats-
up