movi-image-que-es-verificacion-registral-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Què és una verificació registral?

17/11/2021

Tot i ser un tràmit senzill, molts compradors no duen a terme una verificació registral com a pas previ a comprar un habitatge, cosa que pot comportar alguns inconvenients en el futur

A l'hora de comprar un habitatge és important conèixer la situació jurídica de l’immoble, tant pel que fa a qui és el propietari com sobre les possibles càrregues econòmiques pendents, si en tingués. Per aconseguir aquesta informació, cal fer-ne una verificació registral que aporti les dades necessàries per conèixer la situació legal de la finca. Per això, és possible sol·licitar-ne una nota simple, una certificació oficial del Registre de la Propietat o dur a terme una inspecció dels llibres.

Per a què serveix una verificació registral?

L'objectiu de la verificació registral és proporcionar informació sobre tots els béns immobles inscrits al territori espanyol, de manera que s'atorgui seguretat a l'hora de realitzar qualsevol transacció amb ells, com ara una compra o un lloguer. A més de les dades formals sobre l'habitatge, també s'inclouen els seus drets reals associats, com ara hipoteques o embargaments. La informació continguda en una verificació registral és protegida pels tribunals de justícia i preval sobre qualsevol altra. Entre altres qüestions, mitjançant una verificació registral és possible obtenir la informació següent:

  • Dades formals de l'habitatge (mida, ubicació, valor cadastral)
  • Titularitat
  • Possibles càrregues associades (hipoteca o altres deutes pendents)

On es pot fer la verificació registral d'un habitatge?

Per fer una verificació registral cal anar al Registre de la Propietat, dependent del Ministeri de Justícia. A l'hora de sol·licitar-la, es demanarà una sèrie de dades com ara el nom complet i el Document Nacional d'Identitat (DNI) del titular, així com l'adreça exacta de la propietat. Si el sol·licitant no tingués cap d’aquestes dades caldria facilitar l’identificador Únic de Finca Registral (IDUFIR). També és possible sol·licitar aquesta informació a través del lloc web del Registre de la Propietat. En tots dos casos, el cost d'obtenir la verificació registral és pels voltants dels 10 euros.

Qualsevol persona pot fer una verificació registral d'un habitatge, i és un mecanisme molt eficaç per eliminar qualsevol risc legal o econòmic en relació amb un immoble.

Pot interessar-te: Què és la nota simple i com se sol·licita?

 

Què cal fer si es detecta una anomalia?

Quan es fa una verificació registral és molt important que es guardi el document oficial que s'obté, ja que, arribat el cas que hi hagi alguna incidència o imprevist amb el venedor que requereixi una mediació judicial, tindrà caràcter vinculant. D'aquesta manera, cal evitar afrontar en el futur un procés jurídic que pot ser llarg i costós. Aquest certificat s'ha d'incloure a la informació que es lliuri al banc per sol·licitar formalment una hipoteca.

Aquest certificat s'ha d'incloure a la informació que es lliuri al banc en sol·licitar una hipoteca

En cas que s'observi alguna anomalia (per exemple, una dada contradictòria sobre la propietat o alguna càrrega econòmica), el més recomanable és posar-se en contacte amb el propietari de l'immoble per exigir que se solucioni la incidència. En cas que hi hagi un deute no acordat prèviament amb el comprador, aquest ha d'exigir al venedor que el cancel·li abans de continuar amb l'operació.

Quan la venda de l'habitatge la du a terme un agent immobiliari professional, el més probable és que aquesta comprovació ja l'hagi efectuada prèviament, abans d'acceptar convertir-se en el responsable comercial delegat en l'operació. En aquest cas el comprador pot sol·licitar-li directament la verificació registral, de forma que s’estalvia temps.

Riscos associats a no demanar una verificació registral

No sol·licitar una verificació registral abans de la compra d'un habitatge i de la constitució de la hipoteca pot comportar problemes importants per al nou propietari, com per exemple:

  • Que, en el cas d'un habitatge nou, se suspengui el préstec perquè no s'ha inscrit degudament la declaració d'obra nova o de final d'obra.
  • Que se suspengui la signatura de la hipoteca perquè l'immoble està pendent de l’aixecament oficial d’un embargament.
  • Que es retardi la hipoteca perquè no està inscrita al Registre l'acceptació com a part d'una herència.

Qualsevol d'aquestes incidències pot suposar que expirin les condicions vinculants de la hipoteca, cosa que, per al comprador, implicaria tornar a renegociar amb el banc. A més, el temps per completar l'adquisició de l'habitatge s'allargaria, amb tots els inconvenients que això pot tenir, per exemple, si s'està venent alhora la casa on es resideix.

Des d'un punt de vista legal, aquest tipus de retards pot significar que el comprador hagi de tornar els diners pactats en un contracte d'arres si el temps previst ha transcorregut o que, arribat el cas, el comprador decideixi fins i tot renunciar a l’operació i buscar un altre immoble.

 

 

Fotografia de cottonbro a Pexels
-Temes relacionats-
up