movi-image-scoring-bancario-hipoteca-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Què és l'scoring bancari i com influeix en demanar una hipoteca?

Fri Oct 01 09:18:14 CEST 2021

Les entitats bancàries utilitzen diferents mecanismes per avaluar la solvència d'un client quan demana un crèdit o un préstec. Un d'ells, l'scoring, és un programa informàtic que estudia diferent informació per analitzar la situació financera

Qualsevol persona que hagi sol·licitat un préstec o una hipoteca és molt probable que hi hagi sentit parlar de l'scoring bancari. Es tracta d'una eina que fa servir el banc per decidir si és adequat concedir o no un préstec, en virtut de diferents paràmetres, com ara la capacitat de solvència del sol·licitant o el seu nivell d'endeutament. Com es calcula aquest scoring?, quins són els elements que més hi influeixen? Aquestes i altres preguntes són molt habituals, ja que, segons el resultat que surti d'aquesta anàlisi, és possible que es concedeixi o no una hipoteca.

Què influeix per calcular l'scoring bancari

L'scoring bancari és bàsicament un programa informàtic que a través d'algoritmes realitza una anàlisi de riscos. Una de les seves premisses és que la tecnologia elimina qualsevol biaix humà a l'hora d'analitzar la conveniència o no de concedir un préstec o una hipoteca. No obstant això, aquesta aparent homogeneïtzació de les respostes no és determinant per a totes les entitats financeres, com es detalla més endavant, sinó que algunes d'elles continuen afegint la decisió humana per analitzar des d'una altra òptica cada petició.

De cara a evitar potencials incidències, a través de l'scoring bancari s'avalua la solvència de la persona que sol·licita una hipoteca i la impossibilitat de pagament. D'aquesta manera, el banc pot prendre una decisió objectiva sobre el risc de l'operació i, amb aquesta informació, donar o no llum verda a la concessió del préstec.

Per establir la puntuació final de l'scoring, quins elements es tenen en compte?

 • Capacitat de generació d'ingressos: el més habitual és a través de l'anàlisi de la domiciliació de la nòmina
 • Situació financera: per exemple, si té deutes que estan pendents de pagament amb tercers
 • Historial creditici
 • Diferents paràmetres relacionats amb la seva situació personal: com ara l'estat civil, si té amb persones al seu càrrec o, per descomptat, la seva edat

A més, també es consulta qualsevol informació sobre el client que aparegui en fitxers externs, com ara llistes de morosos o la Central d'Informació de Riscos (CIR) del Banc d'Espanya.

Amb aquesta informació, el banc executa aquest programa informàtic que avalua, d'acord amb altres clients amb una situació similar en el passat, si l'usuari està en condicions òptimes per poder tornar el préstec.

Poden sol·licitar altra informació complementària?

De vegades, algunes entitats demanen més dades al client, normalment per dos motius: perquè hi ha dubtes raonables sobre si anar cap endavant amb l'operació i cal assegurar encara més el resultat final, o perquè l'scoring s'utilitza com a única eina vinculant i determinant per a la concessió del crèdit i es vol assegurar la decisió final que prengui l'eina.

Entre les dades extra que es poden demanar als clients per completar l'scoring hi ha, per exemple:

 • La declaració de béns i serveis i de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
 • Una declaració formal sobre la finalitat del préstec que es sol·licita, (per exemple, a través de factures o d'un contracte de compravenda)
 • Una còpia del contracte laboral
 • El compromís de no posseir deutes en l'actualitat amb tercers
 • Informació patrimonial sobre els béns i els drets tant dels titulars com dels avaladors de l'operació, incloent dades sobre els productes financers que tenen contractats i els saldos en comptes corrents

Com millorar el resultat de l'scoring bancari?

En realitat, l'scoring no deixa de ser un barem estadístic, que es formula per mitjà de logaritmes que canvien a mesura que s'introdueix nova informació. Com més dades s'aporten, més objectiva serà l'anàlisi final. Si una persona obté una puntuació alta s'estima que té unes elevades probabilitats de respondre amb èxit al préstec que sol·licita, mentre que si és baixa, el risc d'impagament creix, el que significa que és possible que el banc decideixi no acceptar l'operació.

Tot i que no hi ha una fórmula màgica per millorar el resultat de l'scoring per part de client, sí que hi ha algunes pautes que hi influeixen positivament, com ara:

 • Posseir un nivell d'endeutament personal que no superi el 40 % dels ingressos anuals que es generen
 • Demostrar que, històricament, s'han abonat en els terminis corresponents deutes que s'han tingut
 • Evitar en el possible el sobreendeutament, és a dir, que abans de demanar un préstec o una hipoteca d'una quantia important, és oportú haver finalitzat el pagament d'altres deutes amb entitats bancàries, per petits que fossin

En qualsevol cas, cal tenir en compte que hi ha alguns bancs que consideren l'scoring com una mera aplicació informativa, ja que la decisió definitiva sempre la prenen els professionals habilitats per a això.

Tipus de scoring

 • Scoring creditici

És el més freqüent i es realitza quan una persona física vol sol·licitar una hipoteca per comprar un habitatge.

Calculadora: Descobreix amb aquest simulador què t'interessa més, si la hipoteca a tipus fix o a tipus variable

 

 • Scoring per a empresa

Es produeix en els casos en què són empreses que sol·liciten un préstec. Es té en compte una sèrie de ràtios com ara les de liquiditat, la rendibilitat econòmica, l'endeutament, la rotació o l'autofinançament.

Amb això, es determina un scoring que permet classificar una entitat per la seva salut financera, distingint entre aquelles que estan en fallida, les que compten amb un evident perill de risc de crèdit, les que gaudeixen d'una posició financera en equilibri o les que tenen una situació financera perfecta.

Pot interessar-te: Com pots millorar la liquiditat de la teva empresa?

 

 

-Temes relacionats-
up