Què és l’impost sobre societats i quan toca presentar-lo | EDE
Impuesto sobre sociedades cuándo presentarlo
Envia'ns suggerències
Petita empresa
3 min del teu temps

Què és l’impost sobre societats i quan toca presentar-lo

Wed Apr 20 13:37:03 CEST 2022

L'impost sobre societats recau sobre el rendiment anual de les companyies.

L’impost sobre societats grava els beneficis que obtenen les empreses per la seva activitat durant un exercici fiscal. S'aplica a les persones jurídiques constituïdes com societats mercantils (societats anònimes -S.A.- i societats limitades -S.L.-, etc.), i s'exclouen d'aquesta norma aquells que exerceixen la seva activitat com a persones físiques, com és el cas dels autònoms.

Qui ha de pagar l’impost sobre societats?

Aquest impost s'aplica a les grans organitzacions que facturin, com a mínim 20, milions d'euros cada any. Les societats mercantils paguen aquest impost com un percentatge de les rendes, com els beneficis empresarials, és a dir, el resultat comptable de la companyia (ingressos menys despeses). A més, l'impost sobre societats també grava algunes quantitats que no són reconegudes com a beneficis segons la legislació mercantil, recollida al Codi de Comerç.

Cal tenir en compte que el benefici d'una societat no és el mateix que la facturació. És possible que una empresa facturi milions d'euros, però que tingui pèrdues, és a dir, que obtingui beneficis negatius. En aquest cas, quant ha de pagar una empresa per l'impost sobre societats? Res. De fet, les pèrdues es poden compensar amb els beneficis obtinguts en els exercicis posteriors. De tota manera, la companyia ha de continuar abonant la resta d'impostos i càrregues socials, com ara l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) dels seus empleats, l'impost sobre el valor afegit (IVA) i les cotitzacions de la Seguretat Social.

Quant es paga per l'impost sobre societats?

Tal com indiquen des de l'Agència Tributària, aquest impost és competència de l'Estat i, per tant, s'aplica el mateix gravamen a tot el territori espanyol, llevat del País Basc i Navarra.

Aquest any, segons els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), s'ha creat un tipus mínim del 15 % per a les companyies que hagin facturat 20 milions d'euros o més en els 12 mesos previs al període impositiu, o que tributin en règim de consolidació fiscal, en aquest cas, sigui quin sigui l'import de la seva xifra de negocis.

Els PGE d'aquest any introdueixen, a més, la denominada quota líquida mínima, que no podrà ser inferior al 15 % de la base imposable, una vegada minorada o incrementada, segons correspongui. És a dir, que després d'aplicar les deduccions segons cada cas, la quota líquida mai no podrà ser inferior a aquesta quantitat.

Per la seva banda, les entitats de crèdit i les dedicades a l’exploració, a la investigació i a l’explotació de jaciments i emmagatzematges subterranis d’hidrocarburs que apliquen un tipus general del 30 %, tenen un tipus mínim del 18 %.

Les empreses de nova creació el tipus general de les quals és del 15 %, ara tenen un tipus mínim del 10 %.

En el cas de les cooperatives, la quota líquida mínima no podrà ser inferior al resultat d'aplicar el 60 % a la quota íntegra.

Les entitats sense finalitats lucratives de la Llei 49/2002, apliquen un tipus general del 10 %; les institucions d'inversió col·lectiva, de l'1 %; i les entitats de la Zona Especial Canària (ZEC), tributen un 4 %, no han d'aplicar la reforma del tipus mínim. Cal destacar que per a les entitats de la ZEC, la base imposable positiva sobre la qual s'apliqui el percentatge no inclourà la part que derivi d'operacions realitzades materialment i efectivament en l'àmbit geogràfic d'aquesta zona.

Els fons de pensions i les societats anònimes cotitzades d'inversió immobiliària (SOCIMI) no s'acullen a aquest impost.

En aquest sentit, convé destacar que cal diferenciar entre el tipus impositiu i el tipus efectiu, que s'aplica de manera efectiva a la base imposable per obtenir la quota resultant a pagar, i que poden no coincidir. Això és perquè hi ha una sèrie de deduccions que donen dret a reduir la base imposable, com la reinversió dels beneficis o invertir capital en recerca i en desenvolupament.

Quan s'ha de pagar l'impost sobre societats?

Per al pagament de l'impost sobre societats, les organitzacions han d'emplenar els models següents:

  • Model 200, de declaració anual de l'impost sobre societats. És la declaració de la Renda de les empreses. Es presenta entre els dies 1 i 25 de juliol de cada any, i és obligatori, encara que no s'hagi desenvolupat activitat o no s'hagin obtingut rendes subjectes a aquest impost.
  • Model 202, de pagament fraccionat de l'impost sobre societats. S'ha de presentar els mesos d'abril, octubre i desembre si s'ha obtingut un resultat positiu a la presentació del model 200 de l'exercici anterior. Es tracta d'un abonament fraccionat i anticipat del pròxim model 200. El tipus a aplicar, amb caràcter general, és del 18 % de la quantitat que es va pagar en el model 200 de l'exercici passat i del 24 % per a empreses que facturin més de 10 milions d'euros anuals.

Pot interessar-te: Com planificar el pressupost d'una empresa per al 2022

 

Fotografies de Tiomothy Swope i Sergey Zolkin a Unsplash
-Temes relacionats-
up