Què és la gestió del circulant i com millorar el flux de caixa? | EDE
movi-image-cincodias-gestion-circulante-flujo-caja-1
Envia'ns suggerències
Petita empresa
4 min del teu temps

Què és la gestió del circulant i com millorar el flux de caixa?

20/09/2021

Una empresa pot ser rendible, però no ser viable a causa de la falta d'una gestió eficient del capital circulant

El capital circulant, també conegut com el fons de maniobra, són els diners que flueixen en una empresa i que permeten que es puguin dur a terme les seves operacions (cobraments i pagaments) amb normalitat. «La gestió del capital circulant és el mecanisme que ajuda les companyies a disposar de la liquiditat suficient per mantenir la seva activitat, sostenir el creixement i reduir el risc d'insolvència», exposa Arnold Pérez, professor d’OBS Business School.

«De la mateixa manera que un motor sense benzina no avança, el mateix succeeix a l'empresa quan el funcionament del circulant es veu afectat negativament per les circumstàncies del mercat», explica Nacho Bueno, CEO de FAI Business Advisory i de Byte4games i assessor financer de grans empreses, que participarà en el webinar Com gestionar el circulant/caixa de la meva empresa, organitzat a través del HUB Empresa de Banc Sabadell. Aquest expert comparteix diversos exemples: «Quan els clients retarden el cobrament de les factures emeses, els proveïdors demanen terminis de pagament més curts, els productes i les matèries primeres en el mercat són escassos i l'empresa no té un stock de seguretat suficient en els seus magatzems, s'endureix l'accés al crèdit per increments de morositat o de prima de risc».

En definitiva, «la gestió del capital circulant consisteix a planificar i controlar els fluxos de caixa, per tal d'assegurar una adequada liquiditat a l'empresa, així com supervisar els nivells de cadascuna de les partides del capital circulant per millorar la seva rendibilitat», afegeix Alberto Blázquez Pérez, professor d'Economia Financera de la Universitat CEU San Pablo. És a dir, «el principal objectiu de la gestió del capital circulant és que l'empresa tingui a la seva disposició els fons suficients, a través dels seus cobraments, les seves fonts de finançament i els seus saldos disponibles, per fer front a les obligacions de pagament», detalla aquest docent.

El capital circulant és, per tant, el flux d'efectiu que permet a les empreses funcionar en el seu dia a dia. Per tant, si «es paralitza o s'alenteix, les conseqüències que pot ocasionar són sempre negatives per al negoci i la imatge de la companyia en el mercat, fins i tot poden comprometre la seva continuïtat», assegura Manuel Romera, professor de finances de l'IE University. Una supervivència que pot complicar-se, sobretot en la conjuntura econòmica actual derivada de la crisi sanitària.

«En aquest context, després de l'inesperat tancament de l'economia mundial provocat per la COVID-19, és freqüent llegir i sentir notícies relacionades amb els problemes de les companyies per mantenir el seu nivell d'activitat a causa de les dificultats per finançar el seu circulant», destaca Blázquez Pérez. En aquest escenari, «les fonts de finançament de l'empresa són més escasses i cares i el ritme de generació del flux de caixa es veu alentit pels majors impediments de pagament als proveïdors», afegeix.

Claus per aconseguir una bona gestió del capital circulant

Per aconseguir una bona gestió del capital circulant, Bueno detalla cadascun dels passos que ha de seguir una empresa. El primer és tenir controlades les previsions de pagaments a tercers. És a dir, dels proveïdors, els bancs, els empleats, els impostos, la Seguretat Social i altres creditors. Amb això es pretén evitar tenir fallades que puguin originar el cessament de les operacions per falta de subministrament o d'accions contra l'empresa. 

«El bon control s'ha de realitzar no només des del venciment de les factures i de les obligacions de pagament, sinó anticipant-se als riscos tenint controlats en el dia a dia els albarans o les notes de servei que es reben avui i les comandes de nous materials, serveis i despeses derivades de l'organització diària, autoritzant des de la gerència les quantitats i les tarifes de compra, que seran les previsions de pagament que s'hauran d'atendre obligatòriament demà», assenyala el CEO de FAI Business Advisory i de Byte4games.

També, segons aquest expert, s'han de tenir rigorosament controlades les previsions de cobrament de factures, el compliment en termini dels lliuraments i els serveis demandats pels clients, així com les carteres de les comandes pendents de servir. D'aquesta manera, és possible controlar l'activitat per tal d'anticipar problemes en el cobrament dels clients, perquè, arribat el cas, es pugui, almenys, cobrar per part de l'assegurança davant de situacions que no estiguin sota control i que puguin retardar el cobrament de les factures.

Blázquez Pérez recomana tenir en compte, en tot moment, tres aspectes:

  • El primer, exercir el control dels pagaments, revisant la relació contractual amb els proveïdors, ajustant els temps de pagament al flux d'ingressos, evitant l'avançament del pagament de les factures i eliminant les despeses no essencials.
  • El segon, avaluar els descomptes perquè estiguin alineats amb els marges preestablerts i amb les polítiques fixades per la companyia.
  • I el tercer, realitzar una bona gestió d'inventari per evitar acumular matèria primera o productes acabats, que generen un cost addicional d'emmagatzematge, la falta d'ingressos per les vendes mal planificades, així com la despesa anticipada als proveïdors que això suposa.

Però en tot cas, aquest expert aconsella prendre mesures de protecció, com la creació de comitès de riscos, minimitzar les sortides d'efectiu no essencials o fer ús de programes de finançament com Supply Chain Finance (SCF) per ampliar o retardar els períodes de pagaments, assegurant que no es generen a la bestreta i avançar el cobrament de les factures, oferint descomptes als clients per pagament immediat.

Altres alternatives proposades pel professor d'Economia Financera de la Universitat CEU San Pablo són recalibrar els nivells d'abastament d'inventari en el curt termini; buscar fonts de finançament alternatives, com pot ser una línia de crèdit; pensar en el lloguer com una alternativa a la compra de grans immobilitzats i minimitzar els recursos ociosos del balanç i posar-los a disposició de l'empresa.

Eines que faciliten la gestió del capital circulant

Les noves tecnologies són les grans aliades de la gestió del capital circulant. «Ara és possible gestionar l'efectiu amb eines eficients de cash management, com és el cas del cash pooling, que consisteix a centralitzar totes les tresoreries de les filials i la matriu d'una multinacional en un únic compte», indica Romera.

Blázquez Pérez creu que, per evitar finançar-se a través de recursos permanents, sigui mitjançant fons propis o aliens, i aconseguir fer-ho a través de proveïdors i altres creditors, la clau és allargar els períodes mitjans de pagament i escurçar els períodes mitjans de cobrament. «Amb aquesta finalitat, les empreses poden utilitzar programes de pagament anticipats, com descompte dinàmic i programes de SCF, també conegut com a reverse factoring o confirming», suggereix aquest expert.

Entre els seus avantatges, Blázquez Pérez enumera la reducció de diferents costos, com els de vendes, els de compres, els de transaccions i els de finançament; l'augment del termini mitjà de pagament als proveïdors; la disminució del termini mitjà del cobrament als clients; la possibilitat de realitzar previsions de fluxos de caixa més senzilles; i les injeccions més ràpides de liquiditat.

Fotografia de Matthew Lancaster a Unsplash
-Temes relacionats-
up