Quants impostos pagues en heretar | EDE
movi-image-impuestos-pagas-heredar-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
3 min del teu temps

Quants impostos pagues en heretar

10/10/2019

L’impost sobre successions i donacions és un dels més polèmics. Tant és així, que ha estat un dels protagonistes en les últimes eleccions. Alguns partits polítics fins i tot ho han inclòs com a part integral dels seus programes.

Què és l’impost sobre successions i donacions

Aquest tribut grava els lliuraments de béns mortis causa i inter vivos. En altres paraules, les herències i les donacions (que no s’han de confondre amb els donatius). Es tracta d’un impost nacional, però que està cedit a les comunitats autònomes. És a dir, l’Estat estableix un marc general i després cada regió pot fer-hi canvis. Això cristal·litza en diferències en la tarifa de l’impost (el percentatge que es paga) i, sobretot, en les bonificacions que s’hi apliquen. Per això hi ha comunitats en les quals heretar és molt més car que en unes altres.

Com funciona l’impost sobre successions

Quan una persona mor, els seus béns passen als seus hereus legals i als qui es designi en el testament. Això inclou des de l’habitatge fins a les obres d’art, joies i, per descomptat, inversions. Tret d’algunes excepcions, per poder accedir a aquests béns abans cal fer front a l’impost de successions.

La factura fiscal de l’herència depèn del valor dels béns que s’hereten, del tipus de bé, del grau de parentiu amb la persona morta i del patrimoni preexistent. Això últim fa referència als diners que ja tens abans d’heretar. Com a norma general, com més diners heretis i com més posseeixis abans de l’herència, més impostos pagaràs.

De la mateixa manera, també és més car heretar com menor sigui el vincle familiar amb el mort. Amb caràcter general, s’apliquen les següents reduccions en funció del grau de consanguinitat:

 • Grup I: Quan l’adquisició és per part de descendents i adoptats de menys de 21 anys, la reducció sobre la quota és de 15.956,87 euros, a banda de 3.990 més per cada any que li faltin per arribar als 21 anys, fins a un màxim de 40.946,96 euros.
 • Grup II: Quan l’adquisició és per part de descendents i adoptats de més de 21 anys, la reducció és de 15.956,87 euros.
 • Grup III: Quan l’adquisició és per part de col·laterals de segon i tercer grau (germans, oncles o nebots), ascendents i descendents per afinitat, la reducció és de 7.993,46 euros
 • Grup IV: Quan l’adquisició és per part de col·laterals de quart grau o més, no es pot aplicar reducció.

Les comunitats autònomes poden millorar aquestes reduccions, cosa que moltes ja fan.

A això cal sumar-hi que alguns béns, com l’habitatge habitual, gaudeixen de reduccions i bonificacions especials. A tall d’exemple, hi ha una reducció del 95% del valor de l’habitatge, amb un límit de 122.696,47 euros que fa que pràcticament no es paguin impostos en heretar  habitatges.

Per calcular l’impost, primer se suma el valor dels béns heretats i s’hi resten els deutes i càrregues que el mort pogués suportar. Sobre aquesta quantitat es calcula la quota tributària segons les taules següents, que són progressives (com més heretes, més alt és l’impost).

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Fins a euros

Tipo aplicable

Porcentatge

0 - 7.993,46 7,65
7.993,46 611,5 7.987,45 8,50
15.980,91 1.290,43 7.987,45 9,35
23.968,36 2.037,36 7.987,45 10,20
31.955,81 2.851,98 7.987,45 11,05
39.943,26 3.734,59 7.987,45 11,90
47.930,72 4.685,10 7.987,45 12,75
55.918,17 5.703,50 7.987,45 13,60
63.905,62 6.789,79 7.987,45 14,45
71.893,07 7.943,98 7.987,45 15,30
79.880,52 9.166,06 39.887,15 16,15
119.757,67 15.606,22 39.887,16 18,70
159.6343,83 23.063,25 79.754,30 21,25
239.389,13 40.011,04 159.388,41 25,50
398.777,54 199.291,40 398.777,54 29,75
797.555,08 199.291,40 en endavant 34,00
 
 

Després s’hi apliquen uns coeficients multiplicadors en funció del patrimoni preexistent i del grau de parentiu (els grups que hem esmentat abans).

Patrimoni preexistent

Euros

Grups I i II Grup III Grup IV
De 0 a 402.678,11 1 1,5882 2
De més de 402.678,11 a 2.007.380,43 1,05 1.6676 2,1

De més de 2.007.380,43 a 4.020.770,98

1,1 1,7471 2,2
Més de 4.020.770,98 1,2 1,9059 2,4
 

Finalment, s’aplicaran les deduccions i bonificacions a les quals tinguis dret i que són les que marquen tantes diferències entre comunitats autònomes.

Novetats en l’impost de successions

La norma estatal per als impostos sobre herència no ha canviat recentment. No obstant això, sí que ho han fet les autonòmiques, que són les que realment importen en les herències. Aquestes són les novetats més importants:

 • A Andalusia, s’ha inclòs una bonificació del 99% per a herències i donacions entre parents directes que s’aplica a cònjuges (també parelles de fet), descendents (també adoptats) i ascendents. A més, es manté l’exempció d’un milió d’euros de base imposable per hereu. És a dir, que no cal pagar impostos si heretes menys d’un milió, encara que sí presentar-ho.
  A l’Aragó, s’ha suprimit la bonificació del 65% per al cònjuge, ascendents i fills amb base imposable inferior a 100.000 euros. A canvi, augmenta la reducció a 500.000 euros per als grups I i II. També s’ha afegit una reducció de 15.000 euros per a germans.
  A Madrid, s’ha afegit una bonificació del 15% per a germans i del 10% per a oncles i nebots per consanguinitat.
  A les Canàries, s’ha amplificat la bonificació del 99% al grup III.
  A Cantàbria, ha augmentat del 90% al 100% la bonificació per als grups I i II, i s’aplica una bonificació del 90% per als grups III i IV que siguin tutors legals. 

Davant d’aquestes diferències, hi ha partits que ja han suggerit la idea d’unificar l’impost sobre les herències a tot el país, i fins i tot limitar-lo o eliminar-lo.

 
-Temes relacionats-
up