movi-image-cuesta-construir-casa-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Quant costa construir una casa?

13/01/2022

Edificar un habitatge des de zero és el desig de molts propietaris, però requereix una planificació adequada que tingui en compte tots els costos associats a la construcció i als tràmits burocràtics

Construir un habitatge requereix una planificació detallada en què cal valorar les característiques del sòl on s'edificarà, els costos de l'operació i com es finançarà. I és que en principi construir una casa pròpia ofereix l'oportunitat de poder dissenyar l'immoble segons els interessos del futur propietari. Tot i això, cal tenir presents tots els factors que influeixen en un projecte d'aquestes característiques perquè el pressupost s'ajusti a la situació econòmica de qui construeix l'immoble.

Els costos de construir un habitatge

Pel que fa als costos que tindrà el projecte, els més rellevants són:

 • El cost del terreny, que sol suposar al voltant de la quarta part del valor total de la futura casa.
 • Els honoraris dels professionals que cal contractar.
 • L’execució del projecte, que voreja el 60 % del pressupost total.
 • Els costos administratius, com ara taxes, llicències i registres.
 • Els impostos.
 • Els costos financers, com els de la notaria, la hipoteca o les assegurances.

A més, cal tenir en compte els elements que poden influir en el preu del projecte:

 • Superfície. Per regla general, com més metres quadrats, més elevada serà la inversió econòmica.
 • Característiques del terreny. Per exemple, si cal dur a terme alguna obra prèvia per anivellar-lo.
 • Tipus de construcció. No és el mateix un habitatge d’una planta que un de dues, o incloure-hi un soterrani o places de garatge.
 • Qualitat dels materials.

Quines característiques ha de tenir un terreny per construir-hi una casa?

Abans de comprar el sòl, cal analitzar-ne les característiques, la ubicació i la proximitat a determinats serveis i infraestructures, així com si compta amb alguna limitació física o jurídica. Qualsevol parcel·la disposa d’una superfície màxima edificable, que pot ser verificada a l’ajuntament de la localitat. També és important conèixer si disposa dels serveis necessaris per viure-hi (com ara instal·lacions elèctriques, d'aigua i sanejaments) i si l’orientació i la inclinació són les adequades.

Així mateix, cal tenir en compte si hi ha normes que regulin, per exemple, el tipus d'habitatge que s’hi pot construir o l'alçària màxima. Depenent de cada ajuntament, el preu per accedir a aquesta informació varia. És convenient també demanar una nota simple al Registre de la Propietat per comprovar-ne la titularitat i si té alguna càrrega.

Qui intervé en la construcció d'un habitatge?

Un cop ja es disposa del terreny, el primer pas que ha de fer el futur propietari és acudir a un estudi d’arquitectura. L’arquitecte és qui s’encarrega d’elaborar el projecte d’edificació en funció dels interessos del client i d’acord amb la normativa municipal. El cost de contractar un estudi d'arquitectura varia depenent de la companyia que es triï, però sol superar els 5.000 euros per projecte.

Un cop acabada la redacció completa del projecte i aconseguits els visats corresponents als col·legis oficials, es procedirà a obtenir la llicència municipal d'obres que atorga l'ajuntament, encara que també caldrà dur a terme altres tràmits administratius previs:

 • Sol·licitar la llicència municipal de cala per a les connexions d'aigua, llum, sanejament, gas i telecomunicacions.
 • Realitzar la declaració d’obra nova en construcció (que es fa davant de notari, normalment, a través d’una gestoria).
 • En cas que sigui necessari, demanar una llicència municipal d’ocupació de la via pública si es preveu que caldrà fer servir contenidors.

El pas següent és contractar un constructor. Els seus honoraris solen ser d’entre un 2 % i un 6 % del pressupost d'execució material de l'obra, i cal sumar-hi les despeses generals de l'obra. El constructor és el responsable de notificar formalment a l’ajuntament la data d’inici i de finalització de les obres. Amb caràcter general, la construcció d'un habitatge a Espanya té una durada d'entre 12 i 18 mesos.

És important tenir present que la llei obliga a contractar una assegurança de responsabilitat civil a tot risc per poder dur a terme la construcció. Un cop concloses les obres, es procedeix a emetre’n els certificats finals per part de tots els intervinents.

A més, caldrà fer una sèrie de tràmits administratius, com ara signar davant de notari la declaració d'obra nova finalitzada, juntament amb l'arquitecte i el constructor, donar d'alta l'habitatge al cadastre, obtenir a l'ajuntament la llicència de primera ocupació i donar d’alta els subministraments bàsics.

Quins impostos cal pagar per la construcció d’un habitatge?

A l'hora de construir una casa, cal tenir en compte els impostos que s'apliquen a aquesta operació i que s'aniran pagant a mesura que vagi avançant el procés. 

 • Adquirir el terreny. En cas que el sòl pertanyi a un particular, cal abonar l'impost sobre transmissions patrimonials (ITP), que varia en funció de la comunitat autònoma. Si és propietat d'una empresa, cal pagar l'impost sobre el valor afegit (IVA) del 21 % i l'impost sobre actes jurídics documentats (AJD) que també és de competència autonòmica.
 • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i taxes municipals. Un cop s'ha comprat el sòl i s'ha obtingut la llicència d'obra, cal fer front al pagament de l'ICIO i les taxes municipals.
 • Durant la construcció. Qualsevol particular que construeixi una casa pròpia ha de pagar mensualment un IVA del 10 % a mesura que avança l'obra.
 • Fi de l’obra. Cal pagar la taxa de llicència de primera ocupació (que varia segons cada ajuntament), l'escriptura de l'habitatge, la inscripció al Registre de la Propietat i l'impost sobre AJD per la declaració d'obra nova.

Com funciona una hipoteca per construir una casa?

Hi ha un tipus de préstec hipotecari destinat a aquelles persones que sol·liciten finançament per construir el seu propi habitatge. Es tracta de la hipoteca autopromotor. Una de les diferències principals d'aquest producte amb la resta d'hipoteques és que el capital que es presta, en comptes de ser per pagar la compra d'un immoble, és per construir-lo.

Per optar a una hipoteca autopromotor, cal complir una sèrie de requisits:

 • Disposar d’un terreny urbanitzable en propietat i aportar a l’entitat bancària el seu certificat corresponent del Registre de la Propietat.
 • Posseir un projecte d’obra signat per un arquitecte i visat pel Col·legi d’Arquitectes de la província en qüestió.
 • Comptar amb la llicència d'obres validada per l'ajuntament.
 • Tenir un pressupost d’execució redactat per una empresa de construcció.

Com passa a la resta d'hipoteques, els bancs concedeixen finançament per, com a màxim, el 80 % del valor total de taxació de l'immoble, amb un termini d'amortització que pot arribar fins als 30 anys. No obstant això, en aquest cas, la particularitat és que cada cop que s'executa una part determinada de l'habitatge, el banc va alliberant les quantitats econòmiques establertes a cada fase. És a dir, que els diners es van aportant de manera escalonada a mesura que avança el projecte, ja que l'edificació es va dividint en etapes i en cada etapa un tècnic especialitzat és responsable de corroborar-ne la finalització correcta.

En qualsevol cas, per conèixer tots els detalls sobre les opcions de finançament per construir un habitatge és recomanable consultar assessors especialitzats, com el de l'entitat bancària, que serveix de guia durant tot el procés i resol els dubtes que puguin sorgir.

Vols que un expert t'aconselli sobre què t'interessa més sense cap mena de compromís? Deixa't assessorar per un especialista aquí.

-Temes relacionats-
up