pasos a seguir antes de firmar una hipoteca
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Passos a seguir abans de signar una hipoteca

Thu Jul 21 08:45:59 CEST 2022

Aconseguir una hipoteca que s'adapti a les teves necessitats no ha de ser un procés complex sempre que es compti amb l'assessorament adequat.

Tot i que resulta més senzill del que pugui semblar a priori, és oportú conèixer per endavant el que ens trobarem, tenint sempre present que resulta aconsellable comptar amb l'assessorament professional adequat (com el que pot oferir un banc) per tenir sempre plenes garanties sobre cada pas que es fa, des que es pren la decisió de comprar un habitatge fins que es signa la hipoteca i la persona es converteix oficialment en propietària.

Quins són, els passos previs a la signatura de la hipoteca?

 1. Fixar un pressupost

Abans de sol·licitar una hipoteca és important comptar amb un determinat nivell d'estalvis, ja que els bancs ofereixen finançament per, com a màxim, el 80 % del valor de compra o de taxació de l’habitatge. Per tant, el futur propietari ha de tenir estalviat el 20 % restant, al que cal afegir una sèrie de despeses addicionals com les de la taxació, el pagament d'impostos i la gestoria, entre altres, que suposen entre un 10 % i un 15 % més. A més, cal tenir en compte que el pagament de la quota de la hipoteca no ha de superar més del 30 % dels ingressos mensuals del titular.

Pot interessar-te: Descobreix amb aquest simulador la quota i el tipus d'hipoteca recomanats segons les teves necessitats

 1. Rebre assessorament

Comptar amb l'assessorament d'un expert hipotecari del banc que analitzi la solvència econòmica i la capacitat d'endeutament del futur propietari és fonamental. Aquest professional ofereix informació sobre qüestions clau durant el procés de compra d'un habitatge i resol els dubtes que puguin sorgir. En la majoria dels casos, els compradors desconeixen la possibilitat de rebre assessorament d'aquests experts i no saben fins a quin punt pot aportar valor i facilitar la compravenda.

Vols que un expert t'aconselli sense cap mena de compromís? Deixa’t assessorar per un especialista.     

 1. Comparar hipoteques

Al mercat hi ha diferents modalitats d'hipoteca en funció del tipus d'interès. Les principals modalitats són les hipoteques a tipus fix (en què la quota mensual roman constant durant tot el contracte) i les hipoteques a tipus variable (referenciades, en general, a l'euríbor, per la qual cosa la quota mensual puja o baixa en funció com ho faci aquest índex).

Calculadora: Descobreix què t’interessa més, si la hipoteca a tipus fix o la hipoteca a tipus variable

Un altre factor que cal tenir en compte a l'hora de contractar una hipoteca és el termini d'amortització. En una hipoteca a curt termini, les quotes mensuals són més grans però es paguen interessos durant menys temps, per la qual cosa el cost real del préstec es redueix. En canvi, en una hipoteca a llarg termini les mensualitats són més baixes, però s'hi abonen interessos durant més temps.

A més, cal distingir també entre els préstecs hipotecaris sense bonificar i les hipoteques bonificades, que porten vinculades la contractació d'altres productes, com ara una assegurança de vida, i permeten aconseguir una rebaixa en el tipus d'interès nominal (TIN).

 1. Sol·licitar la hipoteca

El següent pas és realitzar una sol·licitud formal. En aquest moment cal aportar les dades bàsiques de l'operació com són el finançament que es necessita, és a dir, el capital de la hipoteca, el termini d'amortització i la informació personal i laboral del futur propietari.

 1. Presentar la documentació

Entre la documentació necessària per demanar la hipoteca s'inclou el document nacional d'identitat (DNI), l'informe de vida laboral actualitzat, les tres últimes nòmines, l'última declaració de la renda i els rebuts de pagaments d'altres préstecs contrets, en cas de tenir-los.

 1. Realitzar la taxació de l'immoble

Amb aquesta documentació enviada, el banc fa una anàlisi de risc, que es coneix com a scoring bancari, i, si es compleixen els requisits de solvència, sol·licita una taxació de l'habitatge per confirmar que aquesta té un valor que s'adeqüi amb el capital sol·licitat. La taxació és una de les parts més importants a l'hora de signar una hipoteca ja que determina en gran mesura la quantitat del préstec hipotecari. D'aquesta operació se n'encarrega un tècnic autoritzat, la mateixa entitat financera en pot proporcionar un i té un cost aproximat que ha d'abonar el client de 400 euros (depenent de la superfície de l'habitatge).

 1. Dur a terme una verificació registral

La verificació registral determinarà si l'habitatge pot ser hipotecat. Consisteix a comprovar l'estat i la situació de la finca, que ha d'estar inscrita al Registre de la Propietat. Per això, és possible sol·licitar-ne una nota simple, una certificació oficial del Registre de la Propietat o dur a terme una inspecció dels llibres.

 1. Revisar la documentació prèvia a la signatura de la hipotecA

El banc envia al futur propietari la documentació necessària abans de la signatura del contracte per ser revisada. Es tracta de les fitxes de la hipoteca:

●Fitxa d'Advertiments Estandarditzats (FiAE), que no té caràcter vinculant i ofereix aspectes genèrics com les conseqüències legals o les condicions de la hipoteca.

●Fitxa Europea d'Informació Normalitzada (FEIN), que és una oferta vinculant que conté la informació personalitzada de la hipoteca i té una validesa de 10 dies, per la qual cosa ha de ser aprovada abans del termini.

 1. Signar l'acta notarial

Quan es reben la FiAE i la FEIN, el comprador de l'habitatge ha d'acudir, en un primer moment, a la notaria per confirmar amb el notari que entén les condicions, els drets i els deures del contracte que signarà. Un cop validada i revisada la informació, s'envia al banc l'acta notarial.

 1. Provisió de fons

En cas d'acceptar l'oferta del banc, cal ingressar una suma de diners determinada que s'utilitzarà per pagar les despeses de formalització de l'escriptura de la hipoteca i de la compravenda que, com hem esmentat, ronda el 15 % del preu de l'habitatge.

 1. Signar la hipoteca

La signatura de l'escriptura de la hipoteca es fa amb la presència del notari i de representants del banc. Aquesta escriptura ha de comptar amb la informació detallada del comprador, les condicions del contracte (com ara els terminis d'amortització o els interessos) i amb les responsabilitats de l'entitat bancària. A més, haurà de reflectir l'estat i la descripció de l'immoble, així com les possibles càrregues de l’habitatge.

Tot seguit, amb la incorporació del venedor de l'habitatge, es procedeix a la revisió i a la signatura del contracte de compravenda per, finalment, fer el lliurament de claus.

Calcula la teva hipoteca
Descobreix la quota, les despeses i quant et financem.
CALCULAR
-Temes relacionats-
up