leasing
Envia'ns suggerències
Petita empresa
4 min del teu temps

'Lísing' per a empreses: què és i avantatges

Fri Mar 25 17:02:49 CET 2022

Entre els principals atractius del lísing financer cal destacar la possibilitat de deduir fiscalment els pagaments i que sempre permet exercir l'opció de compra quan finalitza el contracte

En el lísing o arrendament financer, l'arrendador cedeix l'ús i el gaudi d'un bé al client o arrendatari, mitjançant el pagament d'unes quotes periòdiques que inclouen el cost d'aquesta cessió més els interessos i les despeses de finançament. Es tracta d’una opció recomanable quan es requereix fer una inversió important en determinats béns com vehicles, maquinàries o equips informàtics i no es disposa del capital suficient per adquirir-lo.

El lísing permet finançar el 100 % de la inversió a mitjà i llarg termini, a més de poder sol·licitar estructures personalitzades, com establir les primeres quotes elevades, creixents, decreixents o cícliques amb un període mínim de dos anys, quan es tracta de béns mobles i de 10 anys per a béns immobles.

Un contracte de lísing incorpora una opció de compra del bé a favor de l'arrendatari, que pot exercitar quan finalitzi el contracte de finançament

Un contracte de lísing incorpora una opció de compra del bé a favor de l'arrendatari, que pot exercitar quan finalitzi el contracte de finançament. En aquest moment, el client podrà tornar el bé, de l'ús i el gaudi del qual s'ha beneficiat durant la vigència del contracte, adquirir la seva propietat o prorrogar el contracte de lísing si aquesta possibilitat es va incloure al contracte o si s'assoleix un acord entre les parts.

Avantatges fiscals del 'lísing'

El més atractiu del lísing per als professionals i les empreses és el caràcter fiscalment deduïble de les quotes periòdiques i dels interessos generats. L'impost sobre el valor afegit (IVA) deduïble de les quotes permet una amortització accelerada del bé en impost sobre societats o en l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), així com la deducció total dels interessos. A més, en gairebé tots els supòsits, s'estalvia l’impost sobre actes jurídics documentats (AJD) o l'impost sobre transmissions patrimonials (ITP) associats als contractes de compravenda, cosa que pot suposar fins a un 7 % de la inversió.

Pot interessar-te: Com pots millorar la liquiditat de la teva empresa?

 

Què puc finançar amb el 'lísing'?

Segons el tipus de bé hi ha tres classes de lísing:

  • Mobiliari. Destinat al finançament de béns d'equip com vehicles de transport, maquinària i instal·lacions per a oficines.
  • Immobiliari. Quan el bé finançat és un immoble. Dins d'aquesta modalitat s'inclouen els anomenats projectes clau en el pany, que consisteixen en la construcció o reforma d'immobles amb unes característiques determinades.
  • Operatiu. Sol anomenar-se així quan els béns objecte de lísing, generalment de naturalesa mobiliària, són d'alta tecnologia i una ràpida obsolescència, de manera que, amb l'acord previ entre les parts, el fabricant o el proveïdor es compromet a substituir els béns en les dates pactades per altres de tecnològicament actualitzats.

Pot interessar-te: Em convé més finançar-me amb rènting o lísing?

 

Cas pràctic d'amortització del 'lísing'

L'1 de gener de 2022 el propietari d'una petita empresa va adquirir, per mitjà d’aquest mètode d’arrendament financer, una furgoneta per al negoci. El valor d’adquisició de la furgoneta és de 50.500 euros, la durada del contracte és de cinc anys i les quotes anuals són de 15.000 euros.

Aquest contracte de lísing reuneix tots els requisits: la durada del contracte és superior a dos anys, el contracte distingeix la part de cada quota que correspon a recuperació del cost del bé i als interessos, i les quotes per la recuperació del bé es mantenen constants o creixents durant la vigència del contracte.

 

 

ANY

 

RECUPERACIÓ COST BÉ

 

INTERESSOS

 

QUOTA TOTAL 

 

COST BÉ PENDENT 

2022

10.000 €

5.000 €

15.000 €

40.500 €

2023

10.000 €

5.000 €

15.000 €

30.500 €

2024

10.000 €

5.000 €

15.000 €

20.500 €

 

2025

10.000 €

5.000 €

15.000 €

10.500 €

2026

10.000 €

5.000 €

15.000 €

500 €

OPCIÓ

COMPRA 2027

500 €

-----------

500 €

0 €

 

Vols saber com continuar creixent?
Som el banc que la teva empresa necessita
Descobreix per què
Fotografia de Jp Valery a Unsplash
-Temes relacionats-
up