Les principals novetats en matèria fiscal el 2023 | EDE
Las principales novedades en materia fiscal en 2023
Envia'ns suggerències
Petita empresa
4 min del teu temps

Les principals novetats en matèria fiscal el 2023

06/03/2023

LEls Pressupostos Generals de l’Estat han modificat diversos elements importants dels impostos.

L’any 2023 ha arrencat amb novetats legislatives en matèria fiscal. Mireia Marimon, directora de l’Assessoria Fiscal Corporativa i Xarxa de Banc Sabadell, analitza al webinar Fiscalitat per a l’empresa: novetats legislatives i jurisprudencials, organitzat a través de HUB Empresa de Banc Sabadell, les novetats principals en matèria fiscal que inclouen els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per al 2023.

Novetats fiscals de 2023

Impost sobre societats

  • Nou tipus impositiu del 23 % per a les entitats de dimensió molt reduïda amb un import net de la xifra de negoci del període anterior inferior a un milió d’euros i no aplicable a entitats patrimonials.
  • Limitació a la compensació de pèrdues en grups de consolidació fiscal. Es tracta d’una mesura temporal aplicable només a l’exercici 2023. Dona a les empreses la possibilitat de compensar bases imposables positives amb resultats negatius d’altres entitats del grup i està limitada al 50 % de la base imposable negativa de l’exercici. La base negativa no compensada arran d’aquesta limitació s’haurà d’integrar en dècimes parts en els exercicis del 2024 al 2033. L’import de les bases imposables negatives pendent d’integració s’inclourà en el darrer període impositiu en què el grup tributi en el règim de consolidació fiscal.
  • Llibertat d’amortització per a renovables a l’impost sobre societats per a inversions destinades a l’ús d’energies de fonts renovables. En concret, per a les inversions destinades a l’autoconsum d’energia elèctrica de font renovable i per a les inversions en instal·lacions per a ús tèrmic de consum propi que utilitzin energies de fonts renovables. Està previst per a les instal·lacions que entrin en funcionament el 2023 i amb un límit màxim de 500.000 euros supeditat al manteniment de la plantilla mitjana total durant els 24 mesos següents a l’inici del període impositiu en què entrin en funcionament les instal·lacions, així com a l’acreditació de la inscripció al Registre competent o certificació, segons correspongui.

Impost sobre el valor afegit (IVA)

La novetat principal és la flexibilització dels requisits per a la recuperació de l’IVA en els crèdits incobrables. S’amplia de tres a sis mesos el termini per emetre una factura rectificativa, una vegada transcorregut l’any des de la meritació de l’operació. També es flexibilitzen els mitjans per reclamar el pagament, sense necessitat d’efectuar-se per requeriment notarial o reclamació judicial, i es rebaixa l’import mínim de la base imposable de 300 euros a 50 euros quan el deutor no actuï com a empresari o professional. Al seu torn, es flexibilitzen els requisits per a la recuperació de l’IVA en els crèdits concursals.

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

S’incrementa el tipus de gravamen per a les rendes de l’estalvi. Es preveu un augment d’un punt percentual (del 26 % al 27 %) del tipus impositiu aplicable a les rendes superiors a 200.000 euros fins a 300.000 euros, així com un increment de dos punts percentuals (del 26 % al 28 %) del tipus impositiu aplicable a les rendes superiors a 300.000 euros.

Impost de solidaritat per a les grans fortunes

Es tracta d’un nou impost amb caràcter temporal que estarà vigent durant dos exercicis per als patrimonis nets superiors als 3 milions d’euros, amb un mínim exempt de 700.000 euros. L’escala de gravamen oscil·la entre l’1,7 % (per a una base liquidable superior als 3 milions d’euros) i el 3,5 % (per a una base liquidable superior als 10,6 milions d’euros).

Factura electrònica

S’estableix l’obligació per als empresaris d’expedir, remetre i rebre les factures electròniques en les relacions amb altres empresaris i professionals, amb l’objectiu de lluitar contra la morositat comercial. Des del 2023 és de compliment obligat per a tots aquells autònoms o empreses que tinguin una facturació anual superior als vuit milions d’euros.

Pot interessar-te: Factura electrònica: què és i com es pot fer

Llei de les startups

D’acord amb aquesta llei, per a les gestores i els fons es qualifica el carried interest o interès meritat com a rendiment del treball, amb una reducció del 50 % sota determinats requisits. Les empreses emergents (més conegudes com startups) tindran beneficis en la tributació a l’impost sobre societats amb un tipus impositiu del 15 % en el primer període que tinguin base imposable positiva i en els tres exercicis següents. També poden ajornar sense garanties de la tributació a l’impost sobre societats en els dos primers períodes impositius en què la base imposable resulti positiva i els beneficis fiscals en matèria de stock options sota certs requisits i ajornament de la tributació a esdeveniments de liquiditat.

En qualsevol cas, per tenir tota aquesta informació clara, és clau comptar amb l’assessorament professional d’un gestor del banc, que resoldrà qualsevol dubte.

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què li convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

-Temes relacionats-
up