Les assegurances imprescindibles per a les pimes | EDE
movi-image-seguros-imprescindibles-pymes-1
Envia'ns suggerències
Inversions i Ajudes
4 min del teu temps

Les assegurances imprescindibles per a les pimes

18/10/2021

Qualsevol crisi empresarial és encara més difícil de superar si la companyia afectada no disposa de les eines necessàries. Per a les pimes és fonamental comptar amb assegurances adequades que cobreixin els principals riscos que poden posar en perill la seva supervivència.

Set de cada deu petites i mitjanes empreses (pimes) desapareixen després de patir un sinistre important si no estan correctament assegurades. L'estudi Empresas 360 elaborat per Mapfre i que analitza el grau d'assegurament empresarial revela que la majoria de les pimes a Espanya no està prou protegida. L'informe posa de manifest que, tot i que la gran majoria (91 %) creu que el nivell de cobertura que té contractat és prou adequat o molt adequat a les seves necessitats, la realitat és que el 36 % dels potencials riscos no estan coberts.

Entre les principals contingències que amenacen l'estabilitat d'una pime hi ha les possibles reclamacions de tercers en l'àmbit de la seva activitat empresarial i els danys a les seves instal·lacions o béns. Les dades reflecteixen que tan sols un 33 % de les empreses té assegurada la seva maquinària enfront de les avaries que pugui patir i només un 25 % té contractada una assegurança que empari les pèrdues del seu compte de resultats davant un possible sinistre que els impedeixi desenvolupar normalment la seva activitat. L'informe subratlla a més que el 50 % de les pimes no té identificat el cost que suposaria aturar la seva activitat, la qual cosa posa en greu risc la seva viabilitat.

Les pimes presenten una gran exposició a sinistres de gravetat amb conseqüències econòmiques importants per a la subsistència de l'empresa, explica José Manuel Veiga director d'Assegurances de Protecció de BanSabadell Seguros, «un incident d'aquest tipus pot ocasionar importants danys per a un negoci que no té prou liquiditat per fer front, per exemple, als danys ocasionats per un incendi, una inundació, l'avaria d'una màquina o la reclamació d'un tercer». Veiga destaca que «un correcte assegurament amb la col·laboració d'un especialista és essencial per protegir el patrimoni de les empreses i perquè un incident no impedeixi el desenvolupament normal de la seva activitat».

Les sis assegurances imprescindibles per a una pime:

  • Assegurança d'accidents. Totes les empreses estan obligades a tenir una assegurança d'accidents laborals, que normalment s'estableix segons el conveni del sector, i que fixa una sèrie de garanties, capitals assegurats i indemnitzacions. Aquesta pòlissa estableix les cobertures davant d'un accident, mort o incapacitat permanent que els empleats puguin patir en el centre de treball.
  • Assegurança multirisc. «Aquest tipus d'assegurances compta amb cobertures opcionals per poder adaptar-se a les necessitats de cada empresa», explica Veiga. El seu objectiu és protegir els béns materials i les instal·lacions davant de riscos d'incendi, robatori, danys elèctrics, fuites d'aigua, fenòmens meteorològics adversos, actes vandàlics, trencament de vidres, etc.
  • Assegurança de responsabilitat civil. És una cobertura enfront dels danys ocasionats a causa de la realització de l'activitat empresarial, sigui durant l'explotació de l'activitat o un cop lliurats els serveis o els treballs prestats. Aquesta assegurança assumeix el pagament de les indemnitzacions per les reclamacions que realitzi un tercer derivades de la responsabilitat en què hagi incorregut l'empresa o els empleats, així com les despeses de defensa judicial i les fiances.
  • Assegurança de responsabilitat per a directius i alts càrrecs. Els administradors i els directius de qualsevol empresa poden cometre errors en la seva gestió i rebre reclamacions d'accionistes, socis, empleats, clients, proveïdors, de l'Administració, etc. Han de respondre amb el seu patrimoni personal pels actes incorrectes que hagin comès en l'exercici de les seves funcions. No importa en quin sector desenvolupen la seva activitat ni si la reclamació té una base real o no. Una reclamació pot fer malbé la feina d'anys i la reputació de l'empresa o la dels seus administradors i directius. Aquesta pòlissa assegura el patrimoni personal i el familiar per actes incorrectes de la persona assegurada, les despeses en defenses judicials i el pagament d'indemnitzacions derivades de la seva gestió.
  • Lucre cessant. En cas que es produeixi un sinistre en les instal·lacions de l'empresa (per exemple, un incendi o inundació), aquesta pot disminuir la seva activitat o, fins i tot, haver d’aturar-la. Això suposa que, mentre no es percep la indemnització i es reparen els desperfectes, manté unes despeses fixes, que ha de seguir pagant (salaris, contractes, etc.), així com la pèrdua de beneficis pel que fa als esperats si no s’hagués produït el sinistre.
  • Assegurança de crèdit. Atorga un servei integral de protecció que inclou prevenció de riscos, gestió de recobrament i indemnització en cas que l'anterior no arribi a produir-se. Protegeix les empreses del risc de no pagament dels comptes pendents, tant en el mercat nacional com en l'internacional, causat per una insolvència declarada (fallida, suspensió de pagaments amb creditors o una altra situació similar) o per crèdits impagats. L'ús d'aquesta eina s'ha tornat fonamental en el portafolis de negocis de l'empresariat per protegir els fluxos d'efectiu que asseguren el capital de treball per continuar operant amb normalitat. 

Pot interessar-te: L'assegurança de crèdit, una protecció per a les empreses davant la COVID-19

 

Quines assegurances són obligatòries per a les pimes?

Entre aquest ventall, hi ha una sèrie de pòlisses que són d’obligada contractació per part de les empreses. Aquí destaca l'assegurança d'accidents de conveni: «En la majoria dels convenis col·lectius s'estableix l'obligatorietat per part de l'empresa de contractar una assegurança d'accidents per als casos d'incapacitat permanent total, incapacitat permanent absoluta i mort i que cobreix els accidents que pugui patir el treballador en l'exercici de la seva tasca», assenyala Veiga. 

Així mateix, hi ha determinades activitats en què s'exigeix la contractació d'una assegurança de Responsabilitat Civil. «Aquesta obligació afecta sobretot les activitats professionals, si bé és possible que en algunes feines siguin els mateixos clients els que exigeixen aquest tipus d'assegurança encara que no hi hagi una normativa que ho faci obligatori», apunta el director d'Assegurances de Protecció de BanSabadell Seguros. 

Per exemple, en el sector de la construcció, és obligatori contractar una assegurança decennal. «La Llei obliga a oferir una garantia de 10 anys als compradors dels immobles nous, que afectaria els danys, els defectes o els vicis de la construcció, i per satisfer aquesta garantia es contracta aquest tipus d'assegurances», afegeix Veiga.

 

 

Fotografia de Regine Tholen a Unsplash
-Temes relacionats-
up