Es pot recuperar l’IVA de les factures que no es cobraran? | EDE
es posible recuperar el IVA de las facturas que no se van a cobrar
Envia'ns suggerències
Petita empresa
4 min del teu temps

Es pot recuperar l’IVA de les factures que no es cobraran?

23/08/2022

Qualsevol empresa pot intentar recuperar l’IVA de les factures no cobrades, però és important conèixer els processos a fer i els terminis per fer-ho.

En moments d’incertesa és habitual que augmenti el nivell d’impagaments totals o parcials de factures per part de les empreses. Això s’agreuja en conjuntures com l’actual, en què la inflació augmenta els costos de producció de les organitzacions i altera l’equilibri entre l’oferta i la demanda en una economia de mercat. Per això, és fonamental conèixer el procediment que es pot seguir per recuperar l’impost sobre el valor afegit (IVA) que s’ha repercutit a les factures emeses i que una empresa ja ha ingressat a Hisenda, però que no ha cobrat.

Què es considera una factura no cobrada?

Perquè qualsevol empresa funcioni correctament, és crucial que els ingressos augmentin i les despeses es redueixin. Per tal d’aconseguir la reducció de les despeses, un dels aspectes clau és que es pugui recuperar en el menor temps possible l’IVA de les factures impagades i que aquesta liquiditat es pugui destinar a altres activitats o inversions.

Des d’un punt de vista legal, la recuperació de l’IVA de les factures no cobrades és igual a la dels crèdits incobrables, en què s’indica que la base imposable de l’impost es pot reduir si els crèdits que corresponen a les quotes repercutides són totalment o parcialment incobrables. Perquè un crèdit es consideri incobrable s’han de donar les circumstàncies següents:

  • Ha transcorregut un any des de la meritació de l’impost repercutit sense haver obtingut el cobrament del crèdit corresponent.
  • Aquest fet s’ha recollit als llibres de registre fiscals i comptables que exigeix la llei en relació amb el pagament de l’IVA.
  • La base imposable, IVA exclòs, és superior a 300 euros.
  • El creditor ha sol·licitat formalment el cobrament al deutor mitjançant una reclamació judicial o per mitjà d’un requeriment notarial. La Llei d’enjudiciament civil assenyala que la via principal per sol·licitar aquest tipus de deutes a un tercer és mitjançant el procediment monitori, que consisteix en la reclamació per la via civil del pagament de deutes líquids, vençuts i exigibles, d’una manera més ràpida i àgil que mitjançant altres mecanismes, ja que, per exemple, l’empresa creditora no necessita advocat ni procurador.

Pot interessar-te: Com millorar la liquiditat d’una empresa amb una inflació elevada

Passos per recuperar l’IVA de factures no cobrades

Si una empresa ja ha liquidat l’IVA d’una factura que creu fefaentment que no cobrarà i compleix els requisits anteriors, per recuperar-lo ha de dur a terme tres passos:

  • Emetre una factura rectificativa que serveixi per anul·lar la factura que, al seu dia, va emetre al deutor.
  • Reclamar judicialment o notarialment la factura impagada. Habitualment, per a imports inferiors a 250.000 euros, n’hi ha prou que l’empresa creditora vagi a una notaria i aporti les dades relatives al deute en els tres mesos següents d’haver-se considerat incobrable.
  • Remetre a Hisenda la factura rectificativa.

Una factura rectificativa ha de complir els mateixos requisits formals que qualsevol altra factura que emet una entitat; a més, ha d’incloure les dades identificatives de la factura original que corregeix. Per això, a la capçalera ha de figurar i s’ha de fer constar que es tracta d’una ‘Factura rectificativa’.

Quan s’ha d’iniciar el procés de recuperació de l’IVA

D’acord amb la llei, una empresa ha de fer la factura rectificativa durant els tres mesos següents a què hagi expirat el termini d’un any des que es repercutís l’IVA en una factura a un tercer sense que aquesta s’hagi abonat.

A més, cal fer la comunicació formal corresponent a l’Agència Tributària en els 30 dies següents des que s’emeti la factura rectificativa. Si el deutor es troba en situació de concurs de creditors, aquest termini augmenta a dos mesos des de la data en què l’entitat ha entrat en concurs.

Quan es remeti la factura rectificativa a Hisenda, també cal aportar el justificant que acrediti que s’ha instat el cobrament mitjançant una reclamació judicial o notarial.

Finalment, cal que l’empresa reflecteixi en la liquidació mensual o trimestral de l’IVA la reducció de la base imposable corresponent a l’IVA que no ha cobrat.

En qualsevol cas, comptar amb el suport d’un gestor del banc abans d’iniciar un procés de recuperació de l’IVA de les factures no cobrades és clau, ja que podrà resoldre qualsevol dubte i aconsellarà sobre què és el més adequat per a la situació d’una empresa.

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Fotografia de Breakingpic a Pexels
-Temes relacionats-
up