movi-image-prestamo-garantia-hipotecaria-1
Envia'ns suggerències
Estalvi
4 min del teu temps

El préstec amb garantia hipotecària, la millor solució per acceptar una herència?

19/02/2021

Acceptar una herència pot ser un procés més complicat i, sobretot, més costós del que sembla. Per evitar disgusts, comptar amb instruments que aportin liquiditat, com els préstecs amb garantia hipotecària, pot ser de gran ajuda

Gestionar o rebre una herència comporta una sèrie de tràmits que presenten algunes complexitats, sobretot des del punt de vista econòmic i fiscal, per a qualsevol persona que hagi de dur a terme algun d'aquests processos per primera vegada. En aquest context hi ha molts factors que cal considerar, ja que tenen rellevància i fan pràcticament obligatòria la presència tant d'un notari com d'advocats —amb el cost econòmic que això comporta—, com el nombre d'hereus, la localització dels béns i el seu nombre i tipologia o si hi ha alguna mena de conflicte entre les persones que els heretaran.

El suport dels préstecs amb garantia hipotecària

Encara que pugui sonar estrany, després de fer els càlculs econòmics oportuns del que suposa acceptar una herència, moltes persones decideixen finalment renunciar-hi per no comprometre l’economia familiar. No obstant això, la majoria desconeix que hi ha una via amb la qual es pot finançar i aconseguir el capital necessari per poder afrontar totes les despeses, gràcies als préstecs amb garantia hipotecària. Aquests productes són, a grans trets, préstecs en els quals els clients aporten com a garantia de l'operació un immoble de propietat, de manera que l'entitat financera, arribat el cas, en pot executar els drets si el client no pot complir amb els compromisos de pagament.

Pot interessar-te: Herències i donacions: totes les claus sobre tributació i ingressos

En general, estan dissenyats per a persones que necessiten un capital elevat i que no els és possible obtenir finançament per altres vies. A més, compten amb l'avantatge que, per regla general, ofereixen condicions menys exigents que les dels préstecs convencionals; per exemple, el fet que no cal justificar el motiu pel qual es necessita aquest import econòmic. És a dir, que és una manera ràpida d'aconseguir liquiditat a través dels béns immobles que es posseeixen (per definició, són els actius menys líquids que existeixen), sense tenir en compte l'historial creditici del client (aquests préstecs no avaluen els fitxers de morositat). En el cas de les herències, és molt útil reagrupar els deutes que s'han rebut del finat, per exemple.

El cost econòmic real d'una herència

Segons les dades del Consell General del Notariat, de gener a juny del 2020 es van tramitar al voltant de 142.000 herències a Espanya, de les quals gairebé 16.000 (l'11,3 %) es van rebutjar; la xifra més elevada en 15 anys. El motiu principal va ser l'existència de deutes, especialment en actius relacionats amb el sector immobiliari. L'altra gran causa van ser les obligacions fiscals, principalment el pagament de l'impost de successions —de competència autonòmica—, la quantia del qual fa que, a vegades, a l'hereu no li compensi acceptar l'herència fent el càlcul d’allò que finalment ha de percebre.

De fet, aquest impost no és l'únic cost que cal assumir, sinó que s'afegeix a una llista en la qual s’han de comptabilitzar les minutes dels advocats que gestionen les possibles incidències legals que es produeixin, els serveis de gestió de notari, les despeses per poder modificar les dades del Registre de Propietats (en el cas que hi hagi béns immobles); així com la tramitació de diferents documents, com el certificat de defunció, el d'actes d’última voluntat o la còpia autoritzada del testament.

Riscos i avantatges dels préstecs amb garantia hipotecària

Malgrat el seu important paper per aportar la liquiditat suficient per poder dur a terme amb èxit els tràmits d'una herència, els préstecs amb garantia hipotecària també comporten una sèrie de riscos. Entre d'altres, destaca el fet que, en posar l'habitatge com a aval, en el pitjor dels casos es pot arribar a perdre per impagament; que és requisit imprescindible que la casa estigui pagada al 100 % i que no suporti cap càrrega econòmica; que compta, habitualment, amb uns interessos més elevats que els d'un préstec personal; i que els terminis d'espera per aconseguir l'acceptació per part de l'entitat financera solen ser més llargs que en el cas d'un altre tipus de producte.

Un cop s’han advertit aquests riscos, són molts els seus avantatges —en teoria— per a la persona que el sol·licita, ja que li permet aconseguir, en principi, quantitats superiors a les que obtindria amb un préstec personal, li permet continuar vivint a la casa que es posa com a aval —fins i tot es permet vendre-la mentre se segueix pagant el préstec— i li ofereix terminis de devolució llargs, de fins a 30 anys, equiparables als d'una hipoteca.

Els errors més comuns en rebre una herència

No tenir en compte de manera adequada els costos econòmics és l'error més important en què es cau sovint quan s’accepta una herència. La gestió d'una herència pot convertir-se en un procés tediós i gens senzill, en què es poden produir una sèrie d'incidències, de manera que comptar amb assessorament professional és la millor decisió que es pot prendre.

Per exemple, el termini per liquidar l'impost de successions és de sis mesos des del moment de la defunció; si bé és possible sol·licitar una pròrroga per la mateixa extensió de temps, que cal demanar formalment durant els cinc primers mesos. Si, a més, hi ha un habitatge dins de l'herència, cal liquidar l'impost de plusvàlua municipal. L'única solució per evitar haver de pagar dues taxes és que es renunciï a l'herència. 

Pot interessar-te: Puc vendre casa meva si l'he heretat?

Una altra situació que es produeix amb freqüència és desconèixer que, en acceptar una herència, no només s'estan assumint els béns de la persona morta, sinó també els seus deutes. Encara que d'això n’informa el notari, és possible que l'hereu no acabi de comprendre les repercussions legals i financeres que això comporta, el que torna a subratllar la necessitat de comptar amb ajuda especialitzada.

Fotografia d'Andrew Medhat a Unsplash
-Categories i etiquetes-
up