Herramientas para el control financiero de mi empresa
Envia'ns suggerències
Petita empresa
4 min del teu temps

Eines per al control financer de la meva empresa

29/06/2022

La sostenibilitat financera d'un negoci depèn en gran manera dels mecanismes de control que s'estableixin per mantenir els comptes sanejats

Per garantir una bona salut financera a una empresa cal dur a terme un control eficient de la seva tresoreria. Per això, el control financer és una de les activitats més importants d'una organització, ja que serveix per revisar els comptes i conèixer en quin estat es troben les despeses i els ingressos. Si es realitza adequadament, pot fins i tot servir per maximitzar els beneficis, reduir els desequilibris i disminuir els costos de gestió.

El control financer també és un instrument de diagnòstic per detectar i comunicar a altres departaments de l'empresa possibles errors, desajustos o desviacions del pla econòmic general.

Eines per dur un control financer adequat

Per dur a terme un control financer adequat, hi ha diferents eines a l'abast de totes les empreses:

  • Pressupost. És la via principal per dur un control financer de l'empresa. Permet optimitzar partides, reorientar la despesa i reformular objectius per assolir la supervivència a curt termini. A través d'un pressupost anual, la companyia pot conèixer el seu balanç de despeses i ingressos, el seu estat de resultats i el flux d'efectiu, cosa que permetrà prendre decisions sobre l'estratègia financera.
  • Comptabilitat de costos. Recopila la informació relacionada amb els costos de l'empresa. Té com a objectiu controlar, planificar i distribuir els costos de la manera més adequada i rendible dins de cadascun dels processos de la companyia, des de la producció i la fabricació fins a la distribució i comercialització dels productes. Permet registrar totes les despeses en què incorre una organització en el desenvolupament de la seva activitat econòmica, cosa que facilita l'optimització dels processos.
  • Anàlisi financera. A través de l'anàlisi financera, els gestors es poden anticipar als possibles escenaris on es trobarà el negoci en un moment determinat. Si aquesta anàlisi és exhaustiva i es realitza de forma objectiva, l'empresa podrà tenir un control financer correcte i donar una resposta adequada en cas de trobar-se davant d'una situació extraordinària. Aquestes anàlisis necessiten una sèrie de processos de control i ajustaments per comprovar que el pla de negoci s'està seguint de manera efectiva.

Una bona anàlisi financera ha de tenir en compte:

  • La situació econòmica de l'empresa. Tant a curt termini (valorant el seu nivell de liquiditat, els deutes a pagar, etc.), com a llarg termini (estudiant l'estructura de les inversions que realitza, com es pot enfrontar a possibles compromisos de crèdit, etc.).
  • La rendibilitat. Quins són els motius que fan que una empresa sigui rendible. En aquest punt és important tenir present la possible evolució de la companyia davant dels canvis de tendència que es puguin produir en el futur.

Pot interessar-te: Com interpretar una anàlisi DAFO

  • Control de crèdits. Els crèdits poden suposar una oportunitat si es destinen a inversions que permetin un augment de les vendes o la producció perquè l'empresa segueixi creixent. Si es recorre a un crèdit, cal determinar a què anirà destinada aquesta liquiditat i contemplar-ho a l'estratègia financera per evitar contraure un deute que només generi passius i no signifiqui una oportunitat real d'inversió. Qualsevol empresa que sol·liciti un crèdit ha de procurar que no superi el 30 % de les utilitats de la companyia, així com els terminis i el tipus d'interès. D'aquesta manera, no es veurà compromesa la capacitat d'endeutament de l'entitat.
  • Auditories. A través de les auditories, les empreses poden conèixer l'estat real de les seves finances i prendre decisions sobre les estratègies que cal seguir en el futur. De vegades, aquestes auditories es fan des de l'interior de les companyies i d'altres es contracten els serveis d'un agent extern per avaluar el control financer. L'objectiu d'una auditoria és que els directius puguin elaborar estratègies i plans de negoci precisos que s'adaptin a la realitat de la companyia i també del mercat.

Pot interessar-te: Què és un informe SOC i per què la teva empresa en pot necessitar un

  • Els sistemes d'informació per a la gestió integral de les empreses (ERP, per les seves sigles en anglès). Els ERP són plataformes informàtiques per exercir un control financer efectiu d'una organització, ja que permeten dur a terme una supervisió pressupostària (avaluant si s'estan produint desviacions a les previsions que s'han realitzat), fer un càlcul dels recursos que calen per complir amb l'estimació de vendes, establir un monitoratge constant sobre les despeses i potenciar la comptabilitat analítica dins de la companyia, que servirà per classificar les dades segons criteris de gestió que aportin valor a les decisions empresarials.

Vols que un expert t'aconselli sense cap mena de compromís sobre quin li convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

 

Vols saber com continuar creixent?
Som el banc que la teva empresa necessita
Descobreix per què
Fotografia d'Olia Danilevich a Pexels
-Temes relacionats-
up