Diferències entre la FEIN i la FiAE | EDE
movi-image-diferencias-fein-fiae-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Diferències entre la FEIN i la FiAE

17/12/2021

Després de sol·licitar formalment una hipoteca, el client té el dret de rebre per part del banc tota la informació detallada sobre les condicions del préstec, que li arribarà a través d'aquestes dues fitxes que tenen caràcter vinculant

Contractar una hipoteca és un tràmit que requereix tenir en compte molta informació. Perquè el comprador de l'habitatge pugui disposar de la màxima claredat possible, la Llei hipotecària estableix que els bancs tenen l'obligació de dur a terme el lliurament i la signatura de la Fitxa Europea d'Informació Normalitzada (FEIN) i la Fitxa d'Advertències Estandarditzades (FiAE). Ambdós documents, de caràcter vinculant, contenen tota la informació necessària per comprendre les condicions del préstec hipotecari que es contractarà.

Tot i això, amb anterioritat, el primer que elabora l'entitat bancària és una Fitxa d'Informació Precontractual (FIPRE). Aquest document, que no té caràcter vinculant, inclou les característiques bàsiques de la hipoteca, com el tipus d’interès que s'aplica, les vinculacions i les despeses preparatòries, el tipus d’hipoteca o el tipus de moneda a què es referencia. Amb la FIPRE, el client pot revisar les condicions que se li ofereixen i, fins i tot, comparar-les amb altres hipoteques abans de prendre una decisió definitiva.

Calculadora: Descobreix què t’interessa més, si la hipoteca a tipus fix o a tipus variable

 

Què és la FEIN?

És obligatori que el client rebi, almenys amb 10 dies d'antelació a la signatura de la hipoteca a la notaria, la FEIN i la FiAE, amb l'objectiu que pugui estudiar amb prou temps les condicions del préstec.

La FEIN incorpora tota la informació detallada sobre el préstec hipotecari. A més, està personalitzada per a cada comprador en funció de les condicions que es van negociar entre el sol·licitant i el banc.

Està estructurada al voltant de 15 apartats en els quals s'inclou:

  • La identificació del prestador i les comissions que percebrà
  • L'import total del préstec i el termini de devolució
  • El valor de l'immoble i el percentatge que es concedirà en el préstec
  • La periodicitat dels pagaments i el nombre de quotes (reflectint l'import de cadascuna, si variarà en el futur i en funció de què)
  • El tipus d'interès (si és fix o variable i, si és aquest darrer, a quin índex es referencia)
  • L’import total a desemborsar, incloent-hi els interessos

La FEIN, a més, detalla què passa si s'executa una amortització anticipada (incloses les comissions que s'hi apliquen). Així mateix, esmenta totes les conseqüències legals derivades del fet que el client incompleixi els seus compromisos econòmics. Finalment, inclou els drets que té el prestatari, com ara el de desistiment i el de portabilitat.

Quina informació conté la FiAE?

Al costat de la FEIN, es lliura la FiAE al sol·licitant de la hipoteca, en què se l'informa sobre les clàusules més delicades, organitzades també per apartats. Per exemple, en el cas de les hipoteques a tipus variable s'hi inclou informació sobre l'índex de referència i s'hi explica com es formalitza el càlcul de les mensualitats segons aquest indicador.

També s’hi detallen les despeses derivades de la constitució de la hipoteca així com les condicions sota les quals es pot aplicar la clàusula de venciment anticipat. Si es tracta d'una hipoteca multidivisa, a la FiAE s'explica quina moneda s'utilitza i com pot influir la variació en la seva cotització respecte a l'euro per fixar les quotes.

La llei estableix que aquest document també s'ha de lliurar als avaladors del préstec hipotecari, si n'hi hagués.

Què cal fer després de llegir les fitxes de la hipoteca?

Un cop es reben les dues fitxes, el comprador ha d'anar dues vegades a la notaria. En la primera visita, només amb el notari, es comprovarà que el client coneix els seus drets i les seves obligacions com a prestatari i les condicions del contracte. Amb tot això, se signa l’acta notarial de la hipoteca, que el notari envia al banc. I a partir d'aquell moment, i almenys amb un dia de marge, es podrà fixar la data per a la segona visita a la notaria, en què ja es comptarà amb la presència de representants del banc per signar l’escriptura de compravenda.

Pot interessar-te: Què ha d'incloure el contracte de compravenda d'un habitatge?

En qualsevol cas, serà clau comptar amb l'assessorament d'un expert especialitzat com el de l'entitat bancària, que expliqui al client les condicions del préstec hipotecari que subscriurà i que respongui qualsevol dubte que sorgeixi al llarg del procés.

Vols que un expert t'aconselli sobre què t'interessa més sense cap tipus de compromís? Deixa't assessorar per un especialista aquí

Fotografía de Marcel Eberle en Unsplash
-Temes relacionats-
up