formalizar la compra de una vivienda
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Com formalitzar la compra d'un habitatge?

17/05/2022

Hi ha diversos passos clau abans de comprar un habitatge, com certificar que està lliure de càrregues, negociar-ne el preu o trobar finançament

Comprar un habitatge és una de les decisions més importants a la vida d’una persona. Per això, és convenient tenir clar els passos que cal seguir durant aquest procés per garantir que tant l'immoble com la hipoteca s'adapten als interessos i a les necessitats del futur propietari. Comptar amb l’assessorament d’un professional, com ara el gestor de l’entitat bancària, és clau.

Què cal tenir en compte abans de comprar un habitatge?

Abans d'adquirir un habitatge cal tenir presents una sèrie d'aspectes:

  • Situació de l’immoble

El futur propietari ha de comprovar si l’habitatge està lliure de càrregues. En sol·licitar una nota simple al Registre de la Propietat és possible saber si l'immoble té alguna hipoteca o si ha estat embargat, o si té alguna limitació d'ús o usdefruit.

A més, cal examinar l'estat de conservació de l'immoble per saber si cal fer alguna reforma. També cal sol·licitar al venedor el certificat energètic de l'habitatge i, en el cas que tingui més de 50 anys d'antiguitat, comprovar que ha superat la Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE). Així mateix, cal assegurar-se que està al corrent de pagament dels rebuts de la comunitat de veïns i de l'impost sobre béns immobles (IBI).

  • Preu de l’habitatge

El preu és un dels factors determinants a l'operació de compravenda. La situació de l'immoble, així com la zona on s'ubica i el moment en què es trobi el mercat immobiliari, són claus a l'hora de definir el valor de la propietat. Tenint en compte tots aquests elements, el comprador pot negociar el preu de l'habitatge amb el venedor.

  • Contracte d'arres i contracte de reserva

Tant el contracte d'arres com el contracte de reserva tenen com a finalitat garantir la compravenda d'un habitatge en les condicions acordades entre el comprador i el venedor. En el cas del contracte d'arres, el comprador efectua el pagament d'una bestreta que sol ser d'entre el 5 % i el 15 % del preu de la venda. Si aquest decideix finalment no dur a terme la compra, perdrà els diners avançats; en canvi, si és el venedor qui anul·la l'operació haurà de tornar el doble del que s'ha abonat.

Quant al contracte de reserva, en cap cas l'acord no es pot rescindir, llevat que a les clàusules del document s'hagin recollit unes causes d'anul·lació i que aquestes es compleixin.

A l'hora de sol·licitar una hipoteca, és clau tenir tota la informació necessària i comptar amb l’assessorament d'un expert hipotecari. Un dels principals factors que el futur propietari ha d'analitzar és la solvència econòmica i la capacitat d'endeutament. És recomanable que aquest estudi es faci abans d'escollir l'habitatge, ja que així és possible calcular la quota de la hipoteca d'acord amb la situació del comprador, la qual cosa influeix en el preu que es pot pagar per l'immoble.

Pot interessar-te: Descobreix amb aquest simulador la quota i el tipus d'hipoteca recomanats segons les teves necessitats

Les entitats bancàries financen, com a màxim, el 80 % del valor de compra o de taxació de l'immoble. Això vol dir que el comprador ha de disposar d'estalvis suficients per pagar el 20 % restant, juntament amb les despeses associades a la compravenda de l'habitatge (notaria, impostos…) que suposen entre un 10 % i un 15 % addicional.

En el cas dels impostos que ha d'abonar el comprador, cal diferenciar entre els habitatges d'obra nova dels que són de segona mà. Si es tracta d'un habitatge d'obra nova, cal abonar l'impost sobre el valor afegit (IVA), que té un tipus del 10 % -excepte a les Canàries, on s'aplica l'impost general indirecte canari (IGIC), que és del 6,5 %; i l'impost sobre actes jurídics documentats (AJD), que suposa entre el 0,75 % i l'1,5 % depenent de la comunitat autònoma on s'ubiqui l'immoble. En el cas d’un habitatge de segona mà, s’aplica l'impost sobre transmissions patrimonials (ITP), que també és de competència autonòmica i que oscil·la entre el 5 % i el 10 % del valor de l'immoble.

  • Contracte de compravenda i escriptura pública

A la notaria, el comprador ha de signar tant l'escriptura de l'habitatge com la de la hipoteca. El futur propietari pot triar el notari i s'ha d'ocupar d'abonar el cost de l'operació pel que fa a la compravenda, ja que en aquest cas les despeses per l'escriptura de la hipoteca les abona el banc. Segons el valor de l'habitatge, el preu oscil·la entre els 600 i els 875 euros.

El contracte de compravenda signat davant del notari inclou una sèrie de punts, com quin és el propòsit del contracte, les identitats del comprador i del venedor, el preu acordat i la forma de pagament. A més, s'hi ha de fer constar els drets i les obligacions de les dues parts, les condicions acordades per a la compravenda i la data de lliurament de la propietat. El futur propietari ha de portar al notari, a més del document nacional d’identitat (DNI), el contracte d’arres i un justificant bancari de l’import avançat.

En qualsevol cas, a l'hora de comprar un habitatge, és fonamental comptar amb l'assessorament professional d'un expert com el de l'entitat bancària, que guia el futur propietari en tot moment per prendre la decisió més encertada i resol els dubtes que puguin sorgir.

Vols que un expert t'aconselli sense cap mena de compromís? Deixa’t assessorar per un especialista.

 

 

Calcula la teva hipoteca
Descobreix la quota, les despeses i quant et financem.
CALCULAR
-Temes relacionats-
up