cómo crear una sociedad limitada desde cero
Envia'ns suggerències
Petita empresa
4 min del teu temps

Com crear una societat limitada des de zero

22/08/2022

Una societat limitada aporta molts avantatges als seus socis i requereix una sèrie de tràmits per a la seva constitució. Comptar amb assessorament és clau.

La societat limitada (SL) és la forma jurídica més popular entre les petites i mitjanes empreses (pimes) a Espanya, principalment perquè la responsabilitat dels socis es limita al capital social aportat a l’inici de la constitució de la societat i es manté fora de perill el patrimoni personal i familiar. Crear una SL és un procés senzill, però requereix una sèrie de tràmits que és important conèixer. El suport d’un assessor professional, com el gestor del banc, és clau per escollir la fórmula que més s’ajusti a cada projecte.

En una SL, el capital social està dividit en participacions acumulables i indivisibles, i no en accions, com és el cas de la societat anònima (SA). Per norma general, es necessiten almenys dos socis per constituir-la (si es tracta només d’una persona, a Espanya hi ha la figura de la SL Unipersonal). Cada soci té dret a participar en el repartiment de beneficis, així com en el patrimoni resultant en el moment de liquidació de l’empresa.

Per què crear una SL?

Entre els principals avantatges de crear una SL destaquen:

 • La responsabilitat dels socis es limita al capital aportat.
 • El procés de creació és més senzill i econòmic que en el cas d’altres societats.
 • El capital mínim per constituir-la és de 3.000,06 euros.
 • Es poden desgravar els salaris dels socis.
 • Tributa per l’Impost sobre societats, cosa que significa, per exemple, que no es paga més per tenir més beneficis com sí que passa amb els professionals autònoms.

Tipus de SL

Hi ha quatre tipus de SL:

 • SL Unipersonal. Un únic soci té totes les participacions, juntament amb els drets i les obligacions corresponents.
 • SL Nova Empresa. En aquest tipus de SL, els socis han de ser persones físiques, cinc com a màxim, o el capital social ha d’estar format íntegrament per aportacions monetàries.
 • SL Laboral. Els socis seran mínim tres i presten serveis retribuïts de forma personal i directa; es disposa de la majoria del capital social en propietat.
 • SL de Formació Successiva. No cal desemborsar un capital inicial per desenvolupar l’activitat, ja que els administradors poden compensar aquesta mancança amb alguns requisits com ara destinar a la reserva legal un percentatge del benefici de cada exercici.

Passos per crear una SL

 1. Sol·licitar i registrar el nom de la SL al Registre Mercantil. Es pot fer a través de la pàgina web d’aquest organisme, indicant almenys el nom complet d’un dels socis fundadors i cinc possibles noms de l’entitat segons ordre de preferència. El Registre Mercantil reserva el nom durant sis mesos.
 2. Aportar el capital social. Bé a través d’aportacions dineràries (obrint un compte bancari a nom de la societat i ingressant els diners) o mitjançant aportacions no dineràries (és a dir, amb un bé tangible propietat d’un soci).
 3. Formalitzar l’escriptura pública de constitució de la societat davant de notari. S’hi inclouen els estatuts que regiran la societat. Posteriorment, el notari eleva a públic aquests documents.
 4. Sol·licitar el codi d’identificació fiscal (CIF) provisional i liquidar l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP).
 5. Registrar formalment la societat al Registre Mercantil.
 6. Sol·licitar a l’Agència Tributària el CIF definitiu i l’alta censal de la societat mitjançant el model 036. També cal presentar la declaració de l’impost sobre el valor afegit (IVA) per determinar el començament de l’activitat.
 7. Inscriure a la Seguretat Social l’empresa i els seus administradors i treballadors.

Quan és un bon moment per crear una SL?

Encara que no hi ha una fórmula màgica per saber en quin moment cal fer el salt d’autònom a una SL, sí que hi ha alguns paràmetres que s’han de tenir en compte:

 • Menor càrrega fiscal. Una SL tributa per l’impost sobre societats; un autònom ho fa mitjançant l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), que és progressiu. Alguns experts afirmen que, a partir de 40.000 euros anuals d’ingressos, un autònom pot reduir la seva càrrega fiscal constituint una SL.
 • Protegir el patrimoni personal. La responsabilitat civil és clau per als autònoms; així doncs, si volen respondre únicament amb el capital aportat al seu negoci davant d’una eventual incidència econòmica, el més oportú és disposar d’una SL.
 • Més marge de solvència. Normalment, actuar a través d’una societat que té una bona salut financera obre les portes al finançament bancari, o, almenys, en facilita l’accés.

En qualsevol cas, abans de constituir una societat és clau comptar amb l’assessorament que proporciona el gestor de l’entitat bancària, que ajudarà a escollir la fórmula que s’adapti millor a cada negoci.

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Vols saber com continuar creixent?
Som el banc que la teva empresa necessita
Descobreix per què
Fotografia de Jason Strull a Unsplash
-Temes relacionats-
up