Calendari fiscal per a autònoms el 2022 | EDE
calendario fiscal para autónomos en 2022
Envia'ns suggerències
Petita empresa
4 min del teu temps

Calendari fiscal per a autònoms el 2022

20/04/2022

Els treballadors per compte propi han d'estar al corrent de les dates clau per complir les obligacions fiscals periòdiques.

Cada any, els autònoms han de fer una planificació de les seves obligacions fiscals, ja que són moltes les dates que cal tenir en compte i, a més, solen haver-hi novetats. Les dates més assenyalades coincideixen amb el tancament de cada trimestre, que té lloc als mesos de gener, abril, juliol i octubre. En aquest sentit, hi ha obligacions que ja s’han d’haver complert durant els mesos de gener, febrer i març.

Gener de 2022

Dijous 20 de gener:

Finalitza el termini per presentar:

 • Model 111. A través del qual es declaren i ingressen les retencions de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a l'últim trimestre de 2021 a treballadors per compte propi i a altres professionals.
 • Model 115. Mitjançant el qual es declaren les retencions de l'IRPF sobre els lloguers urbans, és a dir, els autònoms que paguin pel lloguer de locals o oficines.
 • Model 039. Per a la comunicació de dades relatives al règim especial del grup d’entitats en l’impost sobre el valor afegit (IVA) del mes de desembre.

Dilluns 31 de gener:

 • Model 161. Declaració merament informativa que serveix com a resum anual de totes les aportacions que s’han rebut per posar en marxa un projecte.
 • Model 179. S'ha de presentar si el treballador per compte propi es dedica al lloguer vacacional i té una periodicitat trimestral.
 • Model 182. Tots els autònoms que van rebre o fer alguna donació o aportació que els va donar dret a una deducció per l'IRPF, per l’impost sobre societats o per l’impost sobre la renda de no residents, van haver de presentar aquest model.
 • Model 184. Declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de renda.
 • Model 233. Per als autònoms que van optar a una deducció per despeses de guarderia o centre d'educació infantil.
 • Model 303. Autoliquidació de l’IVA. Els empresaris van haver de fer l'autoliquidació de l'IVA del darrer trimestre de 2021 a través d’aquest model.
 • Model 309. Dirigit a aquells treballadors per compte propi que no estan obligats a presentar la declaració periòdica de l'IVA a través dels models 303 i 390.
 • Model 345. Els autònoms que tinguin plans, fons de pensions, sistemes alternatius, plans de previsió assegurats, plans individuals d’estalvi sistemàtic, entre altres, han presentat aquest model.
 • Model 349. Mitjançant aquest model, els autònoms que realitzen operacions intracomunitàries han hagut d'informar-ne  a l’Agència Tributària.
 • Model 390. Amb aquest model es fa la declaració recapitulativa de 2021 en matèria d'IVA.

Febrer 2022

Dilluns 21 de febrer:

 • Model 349. Els treballadors per compte propi que realitzin operacions intracomunitàries han hagut de tornar-lo a presentar.

Dilluns 28 de febrer:

 • Model 347. Només cal presentar-lo quan s'han fet operacions amb tercers, com proveïdors o clients que superin els 3.005,06 euros en total, sense tenir en compte l'import de cada factura. Estan exempts de presentar aquest model els autònoms que no tenen seu o domicili fiscal a Espanya.
 • Model 303. És el model d'autoliquidació de l'IVA referent al gener de 2022.
 • Model 036. Tal com indica l'Agència Tributària, aquest model només adquireix caràcter obligatori per a aquells treballadors per compte propi l'exercici dels quals coincideix amb l'any natural. «Si el període impositiu no coincideix amb l'any natural, l'opció de renúncia s'exercirà en els primers dos mesos de cada exercici o entre l'inici de l'exercici i la fi del termini per efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos», explica aquest organisme.

Març 2022

Dilluns 21 de març:

 • Models 111 i 115. És la data límit que tenen els autònoms i les petites i mitjanes empreses (pimes) per tornar a presentar, per segona vegada aquest exercici, aquests dos models referents a les retencions de l'IRPF.
 • Model 349. Tots aquells que van fer operacions intracomunitàries al febrer han de tornar a presentar aquest model.

Dimecres 30 de març:

 • Model 303. De nou, el model d’autoliquidació de l'IVA referent al mes anterior.

Abril 2022

En l’àmbit fiscal, l'abril és un dels mesos més importants. Els autònoms tenen diverses obligacions a presentar:

Dimecres 6 d'abril:

 • Declaració de la Renda. S’obre el termini per presentar la declaració de la Renda per Internet.
   
 • Model 349. Són dos els que cal presentar, un referent al març de 2022 i un altre per al primer trimestre de 2022. El termini acaba el mateix 6 d'abril.
 • Model 303. Autoliquidació de l’IVA del primer trimestre de 2022.
 • Model 309. Està dirigit a aquells autònoms que no estan obligats a presentar la declaració periòdica de l'IVA a través del model 303.
 • Model 111 i model 115. És la segona vegada en el mateix exercici que els treballadors per compte propi han de presentar aquests models, referents a les retencions de l'IRPF de l'any 2022.
 • Models 130 i 131. Es tracta dels primers pagaments fraccionats del primer trimestre de 2022. A través del model 130 per a estimació directa i del 131 per a estimació objectiva.
 • Model 309. Cal presentar-lo en el cas d’estar en règim de recàrrec d’equivalència.

Maig 2022

Dijous 5 de maig:

 • Declaració de la Renda. L'Agència Tributària habilita el termini per presentar la declaració de la Renda per via telefònica, que s'estén fins al 30 de juny.

Divendres 20 de maig:

 • Model 349. Cal presentar aquest model de declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries, referent al mes d'abril.

Dilluns 30 de maig:

 • Model 303. Autoliquidació de l'IVA d'abril de 2022.

Juny 2022

 • Declaració de la Renda. Juny és el darrer mes en què es pot fer la declaració de la Renda. L'Agència Tributària obre al juny la via per poder-la presentar presencialment a les seves oficines. En concret, es pot fer a partir del dia 1 i fins al 30 de juny, data límit per a tots els contribuents.

Dilluns 20 de juny:

 • Model 349. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries referents al mes de maig.

Dilluns 27 de juny:

 • Declaració de la Renda i Patrimoni 2021. Dia en què finalitza el termini per presentar la declaració de la Renda i Patrimoni 2021 amb resultat a ingressar a compte.

Dijous 30 de juny:

 • Model 303. Autoliquidació d'IVA del mes de maig de 2022.

Juliol 2022

L’inici d’aquest mes indica el tancament del segon trimestre. Els autònoms tenen fins al dia 20 de juliol per presentar les mateixes obligacions que al gener i a l'abril, però aquesta vegada corresponents als mesos d'abril, maig i juny:

Dimecres 20 de juliol:

 • Model 349. Per als autònoms que hagin fet operacions intracomunitàries. Cal presentar el model 349 referent al juny i al segon trimestre de 2022.
 • Model 303. D'autoliquidació de l'IVA del segon trimestre de 2022.
 • Model 309. Declaració-liquidació de l'IVA no periòdica sobre el segon trimestre de 2022.
 • Models 111 i 115. Corresponents a les retencions de personal,  professionals i lloguers del segon trimestre de 2022.
 • Model 130 i 131. Per efectuar els pagaments fraccionats de la declaració de la Renda.

A més, els contribuents tenen fins al 25 de juliol per presentar els models 200, 206 o 220 referents a la declaració anual de 2021 de l’impost sobre societats, si el seu període impositiu coincideix amb l'any natural.

Agost i setembre 2022

Dilluns 1 d'agost:

 • Model 179. Els treballadors per compte propi que tinguin habitatges amb fins turístics hauran de lliurar aquest model informatiu en referència al segon trimestre del 2022.
 • Model 303. Autoliquidació de l'IVA de juny del 2022.

Dimarts 30 d'agost:

 • Model 303. Autoliquidació de l'IVA de juliol del 2022.

Pel que fa a setembre, el dia 20 acaba el termini per presentar el model 349 de declaració recapitulativa de les operacions intracomunitàries. A més, en aquesta ocasió, caldrà fer-ho en referència als mesos de juliol i agost.

Octubre 2022

Els autònoms han de declarar al tercer trimestre de 2022 a través dels mateixos models que al mes de juliol. És a dir, els treballadors per compte propi tenen fins al 20 d'octubre per presentar els models 111,115, 303, 130 i 131.

A més, aquest dia també finalitza el termini per presentar el model 349, corresponent al mes de setembre, per als negocis que hagin fet operacions intracomunitàries i el model 202 per declarar el segon pagament de l’impost sobre societats, sempre que s'hagi triat diferir el pagament durant tot l'exercici.

Novembre de 2022

Dilluns 7 de novembre:

 • Model 102. Mitjançant el qual s’abona el segon termini de la Renda si s'ha fraccionat el pagament.

Dilluns 21 de novembre:

 • Model 349. D'operacions intracomunitàries d'octubre de 2022.

Dimecres 23 de novembre:

 • Model 303. D’autoliquidació de l'IVA d'octubre de 2022.

Desembre 2022

Aquest mes significa el final de l’exercici fiscal. S’han d’apuntar dues dates clau:

 • Dimarts 20 de desembre. Acaba el termini perquè les pimes i els autònoms societaris que hagin triat declarar l’impost sobre societats amb el pagament diferit presentin el model 202 per fer la tercera aportació de l'any. Aquest mateix dia també finalitza el termini per presentar el model 349 per declarar les operacions intracomunitàries del mes de novembre.
 • Divendres 30 de desembre. Els autònoms han de presentar el model 303 d'autoliquidació de l'IVA de novembre de 2022.

A més, els treballadors per compte propi han de tenir en compte que la declaració de l'últim trimestre de 2022, corresponent als mesos d'octubre, novembre i desembre, s'haurà de presentar al gener de 2023.

 

Fotografia de Vlada Karpovich a Pexels
-Temes relacionats-
up