movi-image-autonomo-seguridad-social-coberturas-1
Envia'ns suggerències
Petita empresa
4 min del teu temps

Autònom i Seguretat Social: totes les cobertures

11/10/2019

En cotitzar a la Seguretat Social, els autònoms gaudeixen d’una sèrie de cobertures futures. Aquestes són les més importants i el que els costen.

Una de les principals obligacions que tenen els treballadors per compte propi és l’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). Cotitzar a la Seguretat Social suposa que tots els treballadors han d’abonar mensualment la quota corresponent, cosa que també els permet gaudir d’una sèrie de cobertures a mode d’assegurança.

Però, vols saber a què et dona dret exactament la cotització a la Seguretat Social? Aquestes són les cobertures principals.

Quant paga l’autònom a la Seguretat Social

Els autònoms poden triar les seves cobertures i bases de cotització a la Seguretat Social lliurement. Això sí, hi ha uns mínims que tots els treballadors han de complir.

L’any 2019, la base de cotització mínima és de 944,40 € al mes, independentment dels ingressos de l’autònom. És a dir, encara que hagi facturat 900 €, ha de cotitzar com a mínim per 944,40 €. Aquesta base de cotització determinarà posteriorment la quantia econòmica de cadascuna de les prestacions.

Les cobertures obligatòries per les quals ha de cotitzar un autònom són: contingències comunes, cessament d’activitat, contingències professionals (malalties professionals i accidents de treball) i formació professional. A cadascuna se li aplica un tipus de cotització diferent, però, en total, l’autònom ha d’abonar un mínim del 30% de la base de cotització per gaudir de totes aquestes cobertures.

És a dir, la quota mínima que ha de pagar el treballador per compte propi a la Seguretat Social és de 283,32 € al mes, resultat de multiplicar la base mínima de cotització (944,40 €) pel tipus mínim de cotització (30%). A partir d’aquesta quantitat, l’autònom pot triar lliurement la seva base de cotització (fins a un màxim de 4.070,10 €) i la resta de cobertures no obligatòriesias.

Cobertura per contingències comunes

La cobertura principal dels autònoms és la que es coneix com a contingències comunes. Són totes aquelles circumstàncies en les quals l’autònom no pot treballar per algun motiu que no està relacionat de forma directa amb la seva activitat (aquest supòsit ja té la seva pròpia cobertura a través de les contingències professionals) i l’assistència mèdica d’aquest treballador i la seva família.

En concret, aquestes cobertures són les següents:

 • La incapacitat temporal per malaltia comuna o accident no laboral.
 • La jubilació (descobreix aquí la nostra calculadora especial per autònoms)
 • La incapacitat, sigui incapacitat laboral permanent total, incapacitat laboral permanent absoluta o gran invalidesa.
 • La prestació contributiva per maternitat i paternitat.
 • Mort i supervivència, que inclou viduïtat, orfandat, auxili per defunció, i pensió i subsidi en favor dels familiars que hagin conviscut i depès econòmicament de la persona que ha mort.
 • Protecció a la família i assistència sanitària.
 • Prestacions farmacèutiques.

El tipus de contingències comunes és del 28,30% de la base de cotització triada, i les condicions per accedir a les prestacions i la seva quantia depenen de cadascuna d’aquestes cobertures.

Cobertura per cessament d’activitat

Quan un autònom acaba la seva activitat, s’activa una cobertura coneguda com a cessament d’activitat, obligatòria per a tots els autònoms i inclosa dins de la quota que paga el treballador cada mes, amb un tipus de cotització del 0,70% de la base de cotització triada.

Per accedir-hi, l’autònom ha de justificar els motius que fan inviable prosseguir l’activitat econòmica o professional. Els criteris més habituals són:

 • Per motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius.
 • Per pèrdues.
 • Per execució judicial.
 • Per fallida.

A més, l’autònom ha d’acreditar almenys un període mínim de cotització per cessament d’activitat de 12 mesos, que a més han de ser els immediatament anteriors al cessament.

La durada de la prestació depèn del període de cotització acreditat, de la manera següent:

Període de cotització (mesos) Durada de la prestació
De 12 a 17 mesos 4 mesos
De 18 a 23 mesos 6 mesos
De 24 a 29 mesos 8 mesos
De 30 a 35 mesos 10 mesos
De 36 a 42 mesos 12 mesos
De 43 a 47 mesos 16 mesos
De 48 mesos en endavant 24  mesos
 

La quantia de la prestació per a l’atur d’autònom és el 70% de la base reguladora, que es calcula com la mitjana de les bases de cotització del treballador en els 12 mesos anteriors al gaudi de la prestació.

Cobertura per risc durant l’embaràs i la lactància

Quan una dona autònoma es queda embarassada, existeix una cobertura específica anomenada cobertura per risc durant l’embaràs i la lactància natural.

Es considera una situació protegida aquella en què la treballadora embarassada duu a terme una activitat per compte propi que influeix negativament en la seva salut o en la del fetus i, per tant, ha d’interrompre-la, com la manipulació de substàncies tòxiques (per exemple, en una perruqueria o saló de bellesa).

De la mateixa manera, si la seva activitat influeix de manera negativa en la salut del seu fill durant el període de lactància natural, pot accedir a la prestació per lactància.

La prestació consisteix en el 100% de la base reguladora, que es determina per la base de cotització. En el cas d’una treballadora que cotitzi per la base mínima, és de 944,40€ 

A més, si el període de baixa dura més d’un mes, la treballadora tindrà bonificada al 100% la quota d’autònoms, de manera que quedarà exempta de pagar-la.

Cobertura por contingencias profesionales

Tots els autònoms han de cotitzar obligatòriament a la Seguretat Social per contingències professionals, entre les quals s’inclouen accidents de treball (AT) i malalties professionals (MP).

El subsidi és del 75% de la base de cotització corresponent als dos últims mesos. Té una durada màxima de 12 mesos prorrogables a 6 més, sempre que es presumeixi que durant aquests mesos el treballador pot ser donat d’alta mèdica per curació.

El tipus de contingències comunes és del 0,90% de la base de cotització triada.

Cobertura per formació professional

Els autònoms també estan obligats a cotitzar per formació professional. El tipus de cotització és del 0,10% de la base de cotització.

L’objectiu d’aquesta cotització és que l’autònom pugui accedir a la formació bonificada a través dels crèdits de la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (FUNDAE). Aquesta formació contribueix a la qualificació dels empleats amb l’eficiència, qualitat, competitivitat i productivitat que el negoci requereix.

Malgrat això, de moment només poden beneficiar-se d’aquesta cobertura els treballadors que cotitzen en el règim general, a l’espera d’una nova regulació que equipari els drets dels treballadors autònoms amb els dels assalariats. Per ara, els autònoms només poden beneficiar-se de la formació bonificada si l’ofereixen a la seva plantilla en cas que tinguin treballadors contractats (descobreix si pots permetre’t una nova contractació aquí).

Com augmentar aquestes cobertures?

Com hem apuntat, cada autònom pot triar lliurement la seva base de cotització, sempre que estigui compresa entre la mínima, de 944,40 € al mes, i la màxima, de 4.070,10 € l’any 2019. Actualment, l’autònom pot canviar fins a quatre vegades a l’any la seva base de cotització.

En funció de la base de cotització triada, la quota que hem de pagar a la Seguretat Social és més alta, però també ho són les prestacions econòmiques a les quals tindrem dret. Descobreix 10 coses més que has de tenir en compte abans de donar-te d’alta com a autònom aquí

-Temes relacionats-
up