movi-image-autoevalucon-conceder-hipoteca-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
10 min del teu temps

Autoavaluació per saber si em concediran una hipoteca: quines qüestions m’he de plantejar

14/01/2022

Conèixer prèviament els requisits que valora el banc a l'hora de concedir una hipoteca és clau per preveure si s'està en condicions d'obtenir el finançament necessari per comprar un habitatge

En sol·licitar una hipoteca és habitual que sorgeixin diferents preguntes sobre els requisits que cal complir. Quina és la meva solvència econòmica?, quants diners he de destinar a la hipoteca?, o quant cal tenir estalviat per comprar un habitatge? Són alguns dels dubtes més freqüents. Per resoldre aquestes i altres qüestions i que el préstec hipotecari que es contracti s'ajusti al màxim a les necessitats del comprador, és fonamental comptar amb l’assessorament de l'entitat bancària. 

La solvència econòmica i capacitat d'endeutament

La solvència econòmica és una de les principals qüestions que cal tenir en compte abans de contractar una hipoteca. Els bancs estimen que les quotes a pagar no superin entre el 30 % i el 35 % dels ingressos mensuals, depenent de si el titular té altres deutes pendents.

Per exemple, una persona que cobra 3.000 euros al mes pot abonar com a quota mensual de la hipoteca un màxim de 900 euros, sempre que no hagi d'afrontar altres pagaments, alhora, com la lletra d'un cotxe. En aquest cas, la quota de la hipoteca es redueix proporcionalment perquè la capacitat mensual d'endeutament no excedeixi els 1.050 euros.

L'entitat bancària també valora l'estabilitat laboral del futur propietari, l'antiguitat en la feina actual i el sector al qual pertany. En el cas dels autònoms, les entitats bancàries solen exigir un mínim de temps d’alta de dos anys i tenir uns ingressos demostrables.

A més, sol ser positiu que hi hagi més d'una persona associada al préstec hipotecari, ja que aporta més tranquil·litat en relació amb la generació de prou ingressos per poder pagar les quotes. El banc també té en compte l'edat dels sol·licitants perquè habitualment intenta que, en finalitzar el termini d'amortització de la hipoteca, el titular més gran no superi els 75 anys.

Els estalvis previs

Per norma general, els bancs concedeixen finançament per, com a màxim, fins a un 80 % del valor de taxació de l'habitatge. Sobre aquesta base convé calcular quant es podria pagar per un habitatge, ja que per poder completar l'adquisició de l'immoble, el comprador ha de tenir estalviat almenys el 20 % restant. A aquest percentatge, a més, se li ha de sumar una altra sèrie de despeses associades a l'operació i que suposen entre un 10 % i un 15 % més, com les de la notaria, les de la gestoria, les de la inscripció al Registre de la Propietat o el pagament dels impostos.

Calculadora: descobreix quines són les despeses associades a la compra d’un habitatge

Pel que fa al pagament d'impostos, convé diferenciar entre si es tracta d'un habitatge d'obra nova o d'un de segona mà. En el primer cas, s'abona l'impost sobre el valor afegit (IVA), que és d'un 10 % sobre el preu final de venda a tot Espanya, excepte a les Canàries, on s'aplica l'impost general indirecte canari (IGIC), que és del 6,5 %; i l'impost sobre actes jurídics documentats (AJD) relatiu a la signatura de l'escriptura de compravenda, que difereix segons cada comunitat autònoma. Per als immobles de segona mà, només cal pagar l'impost sobre transmissions patrimonials (ITP), que també varia entre regions.

L'historial creditici

Com millor sigui el perfil financer del sol·licitant d'una hipoteca, hi haurà més possibilitats que l'entitat bancària aprovi l'operació. El banc també valora especialment si la persona ha tingut abans un préstec o un crèdit que s'hagi amortitzat íntegrament i en els terminis acordats, és a dir, que no s'hagin produït retards en els pagaments o impagaments.

La Central d'Informació de Riscos (CIR) del Banc d'Espanya és un registre on figuren els préstecs i els crèdits que les entitats bancàries mantenen amb els seus clients. És una eina fonamental per als bancs a l'hora de decidir si atorguen un préstec o no.

Pot interessar-te: Què és l'scoring bancari i com influeix a l'hora de demanar una hipoteca?

 

Comptar amb garanties addicionals

Una hipoteca és, en si mateixa, la principal garantia per assegurar-se que es tornarà el deute contret per finançar la compra d'un habitatge. No obstant això, hi ha ocasions en què amb els ingressos dels titulars no es pot assegurar la devolució del préstec. En aquest tipus de casos, és possible aportar una garantia addicional que es coneix com a aval bancari. És a dir, que hi hagi la figura d'un avalador que, mitjançant una altra propietat al seu nom o de diners en efectiu, es comprometi a fer-se càrrec del deute en cas que el sol·licitant no sigui capaç de poder pagar.

Realitzar una anàlisi prèvia sobre tots aquests factors ajuda a conèixer si s'està en condicions d'accedir a una hipoteca. Tot i això, i tenint en compte que la compra d'un habitatge és una de les decisions econòmiques més importants per a una persona al llarg de la seva vida, és clau comptar amb l'experiència i l'assessorament d'especialistes com els de l'entitat bancària, que guiaran el sol·licitant en tot el procés.

Vols que un expert t'aconselli sobre què t'interessa més sense cap mena de compromís? Deixa't assessorar per un especialista aquí.

-Temes relacionats-
up